Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Pobierz

Zatem przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej, dotyczącej np. VAT czy podatku dochodowego.Wniosek powinien zawierać informację, o co wnioskujemy, np. o odroczenie terminu płatności podatku, a w przypadku zaległości podatkowej o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami.. Wystąpienie płatnika z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników lub osób, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną, musi być spowodowane szczególnymi okolicznościami, w jakich znalazł się płatnik, albo interesem publicznym.. z 2019 r. poz. 900 z późn.. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji.. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu płatności zależy od przedstawienia sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik i odpowiedniego jej udokumentowania.Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.. Standardowy termin zapłaty należności za listopad upływa bowiem 10 i 15 grudnia.Odroczenie terminu płatności podatkowych to usługa dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.. To może być m.in.:WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU..

Podatnik, który składa wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, musi go uzasadnić.

Decyzje podatkowe wyślemy pocztąGotowe wzory o rozłożenie podatku VAT na raty za luty/marzec 2020 lub odroczenie płatności podatku VAT za luty/marzec 2020 oraz odpowiednio dla CIT za 2019 wraz z odpowiednim uzasadnieniem uwzględniającym aktualną sytuację są dostępne stronie internetowej kpmg.pl.. Jest to możliwe jedynie na wniosek złożony do urzędu skarbowego przed upływem terminu płatności podatku.Kiedy urząd skarbowy może wyrazić zgodę na odroczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy.. Na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa: Dz.U.2020.1325 t.j., zwracam się z wnioskiem o odroczenie do 30 listopada 2013 r. terminu płatności zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień 2013 r. UzasadnienieWniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku należy złożyć przed upływem tego terminu.. Formalności związane z wnioskowaniem o ulgę zostały uproszczone z powodu epidemii.Decyzje ustalające wysokość podatku na 2020 r. będą wydawane sukcesywnie i doręczane drogą pocztową.. Podatnik musi zatem wykazać się dobrą argumentacją przemawiającą za odroczeniem terminu.Aby odroczyć termin płatności podatku konieczne będzie złożenie wniosku do urzędu skarbowego.. Po tym terminie powstaje bowiem zaległość podatkowa i wówczas można ewentualnie wnosić o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej.Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika organy podatkowe mogą odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; umorzyć w całości lub w części zaległości .Zgodnie z przepisami na wniosek podatnika organ podatkowy może rozłożyć na raty płatność podatku, może również termin zapłaty odroczyć warunkiem jest stwierdzenie, każdorazowo w indywidualnych sytuacjach, że uzasadnione jest to ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym..

Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to powstanie tzw. zaległość podatkowa.

Należy także podać zakres żądania, czyli jakich należności, w jakiej wysokości i za jaki okres ma dotyczyć odroczenie.Objaśnienia do wniosku Zgodnie z treścią art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może udzielić ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego (tj. podatku, np.: PIT czy CIT, jak również zaległości podatkowej, czyli podatku niezapłaconego w terminie płatności), ale jedynie na wniosek podatnika.Grzegorz Keler, adwokat w kancelarii SPCG, zwraca jednak uwagę, że wniosek o odroczenie terminu płatności podatku powinien zostać złożony przed upływem tego terminu.. Domyślnie zaznaczona jest opcja w formie elektronicznej poprzez PUE.. : wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty można złożyć tylko przed upływem terminu płatności podatku (liczy się data stempla pocztowego); po upływie terminu płatności podatku można ubiegać się o udzielenie ulgi w spłacie ZALEGŁOŚCI podatkowej.Wniosek o odroczenie terminu płatności.. Organy podatkowe muszą zaś podejść indywidualnie do każdego wniosku.. Jednak to co należy rozumieć przez ważny interes nie zostało w .Zgodnie z art. 48 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może odroczyć termin na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym..

zm.) wnoszę o odroczenie terminu zapłaty podatku od towarów i usług za miesiąc ……………………….

Przypomnijmy, że jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności .Podstawę do złożenie wniosku o odroczenie terminu wdrożenia nowych kas fiskalnych daje przedsiębiorcom Ordynacja podatkowa.. W terminie do dwóch miesięcy urząd skarbowy powinien nas poinformować o swojej decyzji.Opis dokumentu: Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT to prośba o udzielenie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego.. Nie ma mowy o przyjęciu jednego wzorca, na podstawie którego są one rozpatrywane.Złóż wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które uzasadniają twoją prośbę - wykaż ważny interes swój lub interes publiczny..

Przesunięcie terminu płatności podatku to ulga, przysługująca podatnikom w sytuacjach szczególnych.

Wnioskować można m.in. o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty czy umorzenie zaległości podatkowych.Wniosek o rozłożenie podatku na raty, złóż przed upływem terminu jego płatności.. Jeśli po otrzymaniu decyzji nie będziemy w stanie uregulować podatku od nieruchomości, możemy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na dogodne raty.. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej; z odbiorem osobistym, przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną.O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności.. Powinien być on uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.. Jej przepisy przewidują bowiem, że organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej powinien zostać złożony do właściwego w sprawach podatku od nieruchomości wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta przed upływem terminu płatności tego podatku.ZUS tłumaczy, że płatnicy, którym należy się zgodnie z nowymi przepisami zwolnienie za listopad, w oczekiwaniu na wejście w życie Tarczy branżowej, powinni złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek (formularz RDU).. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 oraz art. 67b pkt 2 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.. 2020 r. do ……………………………………….. .Zgodnie z art. 67a § 1 organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt