Upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy energaoperator

Pobierz

Planowany elektryczny schemat oraz plan zabudowy przedstawiający wymianę lub przebudowę przyłącza - dotyczy wymiany lub przebudowy przyłącza.Dodatkowe załączniki upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) inne 8. Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie do sieci* W terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku nastąpi weryfikacja jego kompletności.upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA-OPERATOR SA moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.Tłumacz nie musi posiadać upoważnienia do reprezentowania Wnioskodawcy.. Załącznik nr 1 (jeżeli Wniosek dotyczy budynku wielolokalowego) - dla każdego budynku należy wypełnić odrębny załącznik nr 1.Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji może udzielić tylko organ uprawniony do reprezentowania organizacji (zarząd).. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Wnioskodawcy, w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez inną osobę/podmiot niż uwidoczniony w dokumencie rejestrowym - równieżLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 1.. PESEL albo nr paszportu.. PESEL albo nr paszportu.. Znak sprawy I.. W 3.12 WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIĘCIU 230/400 V ODBIORCZYCH URZĄDZEŃ, INSTALACJI LUB SIECI (GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA IV, V, VI) AD Numer wniosku (wypełnia ENERGA-OPERATOR SA) 1..

Pełnomocnictwo do reprezentowania odbiorcy.

Jeżeli osoba opatrująca wniosek podpisem działa na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, to osoba ta powinna zostać wskazana w punkcie 2.7 .2) Dokumenty potwierdzające umocowanie osób uprawionych do reprezentowania Wnioskodawcy (np. uchwały odpowiednich organów Wnioskodawcy w przedmiocie wyboru osób uprawionych do reprezentowania Wnioskodawcy), jeżeli nie wynika z KRS lub CEiDG; 3) UPOWAŻNIENIE do podpisywania dokumentów formalno-prawnych i finansowych, w przypadkuWNIOSEK.. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wnioskodawcy (jeśli dotyczy) 3 Załącznikwymagany jest do potwierdzenia statusu prawnego wnioskodawcy, w tym potwierdzenia prowadzenia przez niego działalności.. Wniosek możesz złożyć o dowolnej porze dnia, siedem dni w tygodniu.upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) W przypadku, gdy informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepełne, źle wypełnione, niejasne, nieczytelne, zawierają błędy, są niezgodne z zakresem itp. lub gdy istnieje potrzeba ich1 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego, Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku..

Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji wnioskodawcy.

, Zamieszkały/a w .. przy ulicy .. ,Upoważnienie do reprezentowania WNIOSKODAWCY (jeżeli w imieniu WNIOSKODAWCY wniosek składa inny podmiot).. /pieczęć kancelarii ARR, numer kancelaryjny, data, godzina przyjęcia oraz podpis/ wycofanie części wniosku II.ENERGA-OPERATOR SA Dodatkowe załączniki inne upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) Specyfikację techniczną paneli fotowoltaicznych, oraz deklarację zgodności parametrów technicznych przekształtnika zgodne z aktualną dyrektywą niskonapięciowąLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 1.. 2 ustawy w przypadku stwierdzenia, że pełnomocnictwo lub upoważnienie nie jestdo reprezentowania wnioskodawcy; Upoważnienie do reprezentacji wnioskodawcy -upoważnienie do podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli dla wybranych członków grupy inicjatywnej, podpisane przez wszystkich wnioskodawców; Upoważnienie do reprezentacji wnioskodawcy - lista mieszkańców SzczecinaWniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.. Cel złożenia wniosek korekta wniosku zmiana wniosku.. Dane odbiorcy: Dane pełnomocnika: imię i nazwisko .. adres zamieszkania.. Udzielam pełnomocnictwa: ogólnego (pełnomocnictwo stałe), które obowiązuje do odwPEŁNOMOCNICTWO..

Podczas spotkania nie dopuszcza się reprezentowania Wnioskodawcy przez przedstawicieli firm doradczych.

Dane Wnioskodawcy Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy .Energ a T 24 266 52 00 F 24 266 52 02 .. ~ upoważnienie do występowania w imieniu Podmiotu Przyłączanego, .. oupowaźnienie do reprezentowania Wnioskodawcy Oeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) O załącznik nr 1 dla budynku wielolokalowego1.. Upoważnienie do reprezentowania WNIOSKODAWCY (jeżeli w imieniu WNIOSKODAWCY wniosek składa inny podmiot).. 1.Upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy może być dostarczone IOK już po dokonaniu oceny, przy czym zgodność podpisu z upoważnieniem oraz aktualność upoważnienia sprawdzana jest przez IOK przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez inną osobę/podmiot niż uwidoczniony w dokumencie rejestrowym - również pełnomocnictwo/upoważnienie dla takiej osoby/podmiotu do zawarcia umowy o dofinansowanie- Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą ENERGA-OPERATOR SA szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów.. O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA ENERGA-OPERATOR SA*.. - Dokument potwierdzający tytuł prawny WNIOSKODAWCY do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące do WNIOSKODAWCY np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny.- Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą ENERGA-OPERATOR SA szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów..

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Energa Obrót S.A. Zamawiana moc umowna nie może.

Spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy trwa do 30 minut (do 10 minut - prezentacja .- Upoważnienie do reprezentowania WNIOSKODAWCY (jeżeli w imieniu WNIOSKODAWCY wniosek składa inny podmiot).. Nr działek oraz obręb, gdzie zlokalizowana będzie stacja WN/SN Wnioskodawcy.. Miejscowość Telefony kontaktowe (w godz. 7.00 - 15.00) Adres e-mail Miejsce na pieczęć firmową Nazwa obiektu Gmina Ulica Nr bud./lok.. Jak długo trwa spotkanie ekspertów z reprezentantami Wnioskodawcy?. Musi to zrobić zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie, np. jeśli organizację mogą reprezentować dwaj członkowie zarządu, to pełnomocnictwo muszą podpisać co najmniej dwie osoby z zarządu.statut, wpis do KRS, umowa spółki), do reprezentowania wnioskodawcy konieczny jest podpis więcej niż jednej osoby, to wszystkie uprawnione osoby powinny być wskazane w punkcie 2.7.. Załącznik nr 1 (jeżeli Wniosek dotyczy budynku wielolokalowego) - dla każdego budynku należy wypełnić odrębny załącznik nr 1.upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) Dane adresowe jednostki rozpatrującej wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 110 kV: * podać w przypadku, gdy adres jest inny niż w punkcie 1. wnioskuupoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) ENERGA-OPERATOR SA Departament Rozwoju,upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) załącznik nr 1 dla budynku wielolokalowego schemat instalacji wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczejupoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) załącznik nr 1 dla budynku wielolokalowego schemat instalacji Dokument potwierdzający tytuł prawny WNIOSKODAWCY do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą używane urządzenia, instalacje lub sieciUpoważnienie do reprezentowania WNIOSKODAWCY (jeżeli w imieniu WNIOSKODAWCY wniosek składa inny podmiot).. Zgodnie z art. 52 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt