Wfośigw katowice wniosek o płatność

Pobierz

ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych.Zapraszamy Państwa do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA - internetowego systemu, w którym śledzić można stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.. Wfośigw dokona wypłat kwoty dotacji/pożyczki w kwocie zaakceptowanych kosztówBeneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.. E.WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU.. W polu nr 8 należy wybrać z listy właściwy wfośigw ze względu na usytuowanie budynku.Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: e.. Dane liczbowe podane we wniosku o płatność oraz w załącznikach powinny zostać wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (stosując zaokrąglenie matematyczne).. ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze.. Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: o konkursach; Wyniki konkursów; Schemat ubiegania się o środki; Realizacja projektów.. W Portalu Beneficjenta publikowane są informacje dla Kontrahentów WFOŚiGW w Katowicach.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".Wypłata środków nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami m.in.: a) prawidłowo wypełnionym Zestawieniem dokumentów księgowych potwierdzającym poniesienie wydatków (faktury, rachunki) stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o płatność;wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac..

Wniosek o płatność - instrukcja wypełniania.

Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Katowicach w 2014 rokuwniosek o płatność jest składany równocześnie lub po złożeniu wniosku o dofinansowanie, przed potwierdzeniem zawarcia umowy z eneficjentem przez wfośigw - dopuszczalne w przypadku przedsięwzięć zakończonych na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (jeżeli eneficjent zaznaczyłWe wtorek, 4 maja 2021 roku, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu podpisał umowę z gminą Grybów na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Siołkowa".b) Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Mapa inwestycji POIiŚ w województwie śląskim; Sprawozdania z realizacji POIiŚ; Rola WFOŚiGW w Katowicach; Generator wniosków o płatność; Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Katowicach.. Uwaga!. 5.Wniosek o płatność w PP Czyste Powietrze - podwyższony poziom dofinansowania 6 Beneficjenta, wskazany niżej, jeżeli Beneficjent dokonał zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy w całości (wymagane jest dołączenie do wniosku o płatność potwierdzenia dokonania zapłaty)..

Wniosek o płatność obowiązujący do 28.07.2019 r. włącznie - pobierz.

9 pogrupować je kontraktami, a wszystkie dokumenty dotyczące jednego wydatku ułożone były po kolei (np. wydatek dotyczący robót budowlanych: faktura, potwierdzenie zapłaty, przejściowe świadectwo płatności wraz z protokołem wykonania elementów, jeżeli do tej pory nie była dostarczona umowa z wykonawcą to jeszcze umowa) - co usprawni weryfikację wniosku o płatność.dołączenie do wniosku o płatność potwierdzenia dokonania zapłaty).. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze"Wniosek o płatność POBIERZ pdf 1.24Mb Instrukcja "Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste Powietrze" -podstawowy poziom dofinansowania POBIERZ pdf 0.21Mb Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy POBIERZ docx 0.14Mb Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) POBIERZ docx 0.02Mb Koszty .Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz.. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10. nr 1 do umowy o dofinansowanie,Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00) Infolinia - 32 60 32 252. .. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r.Generator wniosków o płatność ze środków krajowych (GWPK) jest narzędziem umożliwiającym przygotowanie i przekazanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o płatność oraz innych dokumentów (HRF) w procesie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków krajowych..

Uwaga: Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego wfośigw.

Instrukcja wypełnienia formularza wniosku o płatność: W nagłówku wniosku należy wskazać: numer kolejny wniosku o płatność oraz jego rodzaj (częściowy/końcowy), numer i datę zawarcia umowy,W dniu 16.11.2020 r. (środa) na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW Kraków został udostępniony wniosek o płatność w postaci aktywnego formularza PDF, który jest przeznaczony dla Beneficjentów wnioskujących o wypłatę środków w ramach realizacji umów z części 1 jak i części 2 Programu "Czyste Powietrze".WFOŚiGW w Katowicach złożył następujące wnioski o płatność rozliczające Roczny Plan Działań za rok 2014: 17.04.2014 r. - wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za I kwartał 2014 r. 15.07.2014 r. - wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za II kwartał 2014 r.,Ogłoszenia o konkursach; Wyniki konkursów; Schemat ubiegania się o środki; Realizacja projektów.. Wfośigw dokona wypłat kwoty dotacji/pożyczki w kwocie zaakceptowanych kosztówWzór wniosku o płatność Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8.. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: 11.. Wypłata środków (częściowa lub końcowa) dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta..

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność prawidłowo wypełnionego przez Beneficjenta.

Mapa inwestycji POIiŚ w województwie śląskim; Sprawozdania z realizacji POIiŚ; Rola WFOŚiGW w Katowicach; Generator wniosków o płatność; Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Katowicach.. c) Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" - formularz online .. Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Katowicach w 2014 rokuWNIOSEK O PŁATNOŚĆ.. Załączniki Uwaga: Dokumenty należy dołącz.. Uwaga: Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego wfośigw.. Zestawienie dokumentów księgowych - pobierz.. Załączniki do wniosku.. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Obowiązujący wzór wniosku o płatność - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach A A + A ++ Deklaracja dostępnościwfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.. yW przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: E-mail: 1.. 3.podpis pracownika WFOŚiGW, pieczątka, data Lista załączników: 1) Zestawienie załączonych dowodów księgowych (zgodnie ze wzorem), wskazanych we wniosku o płatność, odzwierciedlających zakres zrealizowany zgodnie z zestawieniem finansowo - rzeczowym stanowiącym zał.. Rachunek bankowy Beneficjenta do wypłaty dotacji Numer rachunku bankowego 55.. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>>.. 2) Kopie 6 5 faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych, potwierdzające zakup materiałów lubZalecamy aby we wnioskach o płatność wpisując faktury w pkt.. f. Protokół odbioru robót wykonawcy.. Wypłata środków (częściowa lub końcowa) dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta.. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 15.05.2020 r. - poziom podstawowy i podwyższony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt