Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych epuap

Pobierz

Wymagane dokumenty.. iż katalog usług udostępnianych na platformie ePUAP jest stopniowo rozszerzany o nowe formularze elektroniczne.zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu - ePUAP albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej, inne zaświadczenia z ewidencji ludności - ePUAP albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wniosek o nadanie numeru PESEL, jeśli do wniosku o nadanie numeru PESEL będzie dołączona uwierzytelniona kopia dokumentu podróży - za .Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; Art. 72 i art. 75 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu .Do wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności należy dołączyć: dokument potwierdzający interes prawny (np. dokument potwierdzający prawo do lokalu, w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ilości zameldowanych osób - oryginał do wglądu), dowód wniesienia opłaty skarbowej,W przypadku liczby osób zameldowanych należy przedstawić oryginał tytułu prawnego do lokalu lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do otrzymania zaświadczenia..

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Do wniosku załącz następujące dokumenty: dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. dokument potwierdzający prawo do lokalu, w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ilości zameldowanych osób - oryginał do wglądu, dowód wniesienia opłaty skarbowej,Art.. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.. 60. dowód osobisty lub paszport (do wglądu) w przypadku gdy wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi .Microsoft Word - AO-01-06 Wniosek o wydanie za[wiadczenia 1 Author: isikorska Created Date: 7/8/2021 8:40:19 AM .za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku/ilości osób zameldowanych w lokalu- 17 zł, za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł, za wielojęzyczny standardowy formularz -tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia - 17 złWSO-XIV Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.. Może je otrzymać osoba zameldowana w danym .Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej..

- zaświadczenie o ilości osób zameldowanych, art. 45 ust.

Uwaga: w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o osobach wspólnie zameldowanych z wnioskodawcą należy podać ich imiona, nazwiska oraz imiona rodziców .wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych o zameldowaniu/o wymeldowaniu/ o ilości zameldowanych, dowód osobisty lub paszport, jeśli wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu - tytuł prawny do lokalu.. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 1, organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych zbywającego na dzień wydania zaświadczenia.§ 3.. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 t.j.). - pozostałe zaświadczenia.wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności, dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r.. Zaświadczenie jest wydawane na wniosek osoby, której dotyczą .Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności .. o wspólnym zamieszkiwaniu wraz z wnioskodawcą niŜej wymienionych osób: 1.. Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach: alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,1) na wniosek zbywającego;2) na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.§ 2.. Może je otrzymać osoba zameldowana w danym .58 626-26-26..

Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia to 17 zł.

3. innych danych: o braku osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym: Adres (miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu) Nazwa instytucji w której ma być przedłoŜone .wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych o zameldowaniu/o wymeldowaniu/ o ilości zameldowanych, dowód osobisty lub paszport, jeśli wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu - tytuł prawny do lokalu.. Wymagane dokumenty: Podanie o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, Dowód osobisty lub paszport.. Wniosek o wydanie zaświadczeniaZaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności dotyczą wyłącznie danych osobowych wnioskodawcy.. W szczególnych przypadkach: tytuł prawny do lokalu lub budynku (dotyczy: najemców, właścicieli, zarządców budynków), pełnomocnictwo.. E-mail: .. Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.). Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ).Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności o liczbie zameldowanych osób (102.1 KB) Rezerwacja wizyty: Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.. Wskaż rodzaj adresu (stały, czasowy lub ich brak), dla którego ma zostać wydany dokument.. Kliknij Dalej - nastąpi wygenerowanie dokumentu.. Przepisy § 1-2 stosuje się odpowiednio do należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 2-4, objętych .Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o braku zameldowania) (WSO-8c), Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie Szczecina)" (WSO-8d) Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu) (WSO-8e) W przypadku wniosków WSO-8c i WSO-8e .wniosek o wydanie za Świadczenia Proszę o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu /wymeldowaniu z lokalu/utracie dowodu osobistego* Wrocław ul. M. Reja 1/40za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.- wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców - dowód osobisty lub paszport - dowód wniesienia opłaty skarbowej - do zaświadczenia o braku osób zameldowanych lub ilości osób zameldowanych - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, umowaw przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób/osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu - tytuł prawny do lokalu - w oryginale, do wglądu, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia..

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku.

o opłacie skarbowej), dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,Wydanie zaświadczenia.. ; Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.. Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.. Złóż wniosek przez Internet:Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, .. W przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób/osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu - tytuł prawny do lokalu - w oryginale, do wglądu.Usługa polega na złożeniu elektronicznego wniosku celem uzyskania zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku, bądź braku zameldowania osób w lokalu lub budynku.. Sprawdź swoją skrzynkę ePUAP - znajdziesz tam dokument z informacją o zameldowaniu w formacie PDF, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.Dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument tożsamości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt