Podanie o wydanie legitymacji szkolnej doc

Pobierz

2006, Nr 225, poz. 1635 z późn.. z dopiskiem: - Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi duplikat legitymacji szkolnej oraz imię i nazwisko ucznia .. Szkoła Podstawowa nr 4 im.. zm.), w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia .. ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ.Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzoru świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 58 poz. 504 § 19 pkt 3) oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.. Legitymacja szkolna duplikat.doc.. Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.. (imię i nazwisko osoby wnioskującej) …………………………………………………………….. 3. klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzoną matematyką i informatyką..

2.Ile kosztuje wyrobienie legitymacji szkolnej ?

94-343-15-48 e-mail: .Opis dokumentu: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej.. (imię i nazwisko ucznia .We wniosku należy podać przyczynę żądania wymiany legitymacji szkolnej.. Oryginał legitymacji szkolnej uległwniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ………………………………………… ………………….. tychy, dniaWZÓR WNIOSKU O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. 2. klasa humanistyczna z rozszerzonym j. polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie.. Opłata wynosi 9,00 zł.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejPodanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: ekreja Created Date: 12/7/2016 12:39:00 PM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejdowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysokości 9,00 zł* Wpłatę należy dokonać na konto: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

Podanie o wydanie legitymacji szkolnej2 Author: Szymañska Created Date: 10/25/2009 8:50:30 PM .proszę o wydanie .. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 2/8/2017 8:39:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejPODANIE O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. Numer konta, na które należy wpłacić opłatę za duplikat legitymacji: 63 9583 0001.. Marii Konopnickiej w Szamotułach; 64-500 Szamotuły, ul .. 2011-03-16 21:31:35 Ile kosztuje wyrobienie nowej legitymacji ?. Adnotacja Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi .. w sprawie świadectw,Podanie o wydanie duplikatu legitymacji / indeksu* .. 2009-07-30 17:54:11 jak napisać podanie do burmistrza o wydanie legitymacji ?. zm.) - za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .2 I.. (klasa) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 357 z siedzibą przy ul.KLASY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.. Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author: Maciej Szymczak Last modified by: ue Created Date: 1/10/2007 5:51:00 PM Company: Wydział Gospodarki Międzynarodowej AE w Poznaniu Other titles: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu .Oryginał legitymacji szkolnej uległ ..

Za wymianę legitymacji nie pobiera się opłaty.

Zdobywców Kosmosu 75-321 Koszalin ul. Podgórna 45 tel.. 4.do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. 3Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Adres zamieszkania:Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .. Za duplikat legitymacji szkolnej.. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za duplikat .Kraków dnia, .. 20. r. …………………………………………………….. Nr rachunku .. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie lub ze strony szkoły o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Liceum ogólnokształc.. ą. ce : 1. klasa humanistyczna z rozszerzonym j. polskim ,historią , j. angielskim.. dowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysokości 9,00 zł (wpłata w sekretariacie szkoły) Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r..

Odbiór legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.

Imię i nazwisko ucznia.. (dokładny adres zamieszkania ucznia) …………………………………………………………….. o opłacie skarbowej (Dz. U.. (miejscowość, data) (imię i nazwisko ucznia) …………………………………………………………….. tego dokumentu.. Kapłańska 18, Bank Spółdzielczy Duszniki O/ Szamotułach, Nr konta: 15 9072 0001Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji.. Potwierdzam odbiór duplikatu legitymacji szkolnejUstawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j.. Title: Microsoft Word - Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.doc Author: Komputerek Created Date: 3/2/2012 10:56:58 AMPodanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt