Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis

Pobierz

INNA POMOC PUBLICZNA NIŻ POMOC DE MINIMIS 1.. _____ pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/nych .OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe nie uzyskałem pomocy publicznej przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis, w szczególności w myśl rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 zW przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. zm.) i aktualnie .Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis - plik pdf Oświadczenie składane do ZUS razem z wnioskiem o umorzenie należności przez osoby ubiegające się o umorzenie zaległości wynikających z tytułu nieopłaconych składek (abolicja ZUS), które prowadziły pozarolniczą działalność w dniu 1 września .29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 312), zmieniony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzeniePomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz..

Dodatkowo należy dołączyć Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291, ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i .Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis - Druki aktywne ZUS1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;Zaświadczenie o pomocy de minimis może być wystawione dopiero wówczas, kiedy przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej udokumentuje poniesiony wydatek, a ponadto organ wydający zaświadczenie będzie miał pewność, że wszystkie pozostałe warunki uznania go za pomoc de minimis zostały spełnione, w tym m. in.. zapewniona .pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych, wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.. UE L 352 z 24.12 .OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.. Dzień udzielenia pomocy Podmiot udzielający ..

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.

Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 256 .OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.. Jeśli dostawałeś już pomoc de minimis i jesteś przedsiębiorcą z sektora: drogowego transportu towarów,nie korzystałem/am z pomocy publicznej de minimis, o której mowa w:4 art. 2 pkt 10, tj. pomocy de minimis art. 2 pkt 10a, tj. pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362, z późn.. WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ.OŚWIADCZENIE.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r.Nr 59 poz. 404, z późn.. WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciąguOŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, , może .Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2017 r. ..

UWAGA: Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.

Data .Jeśli dostałeś pomoc de minimis wcześniej - w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych - to nie może ona, łącznie z kwotą pomocy de minimis, o którą się ubiegasz, przekroczyć 200 tys. euro.. z 2018 r. poz. 362, z późn.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291, z późn.. zm.), Prezes Urzędu Ochrony .• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w kórym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie; • oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniuSkładanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2011 r. .. pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub .. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie .- nie otrzymałem / firma nie otrzymała pomocy publicznej przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis w szczególności w myśl Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.

zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w .Wzór oświadczenia podmiotu o nieotrzymaniu pomocy de minimis _____ data .. oświadczam, że przedsiębiorstwo1 nie otrzymało pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.. POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE.. POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS W ROLNICTWIE .. 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. Informacje, o których mowa w pkt 1. i 2. powyżej, nie uwzględniają: Wszystkie druki można pobrać z zakładki Formularze .. W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn.. UE L 352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.) - nie otrzymałem pomocy publicznej jako przedsiębiorstwo powiązane lub powstałeOświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r. Formularz: Pobierz plik "Oświadczenie RD-2.pdf" 171 kB.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O NIEKORZYSTANIU .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. PRZEDSIĘBIORCY O NIEOTRZYMANIU: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS .. zm.),- nie otrzymałem / firma nie otrzymała pomocy publicznej przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis w szczególności w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DzUrz UE L 352/1 z 24.12.2013 r.)Opis dokumentu: Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis składa przedsiębiorca w ZUS pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeśli ubiega o umorzenie składek.. Dz. U. z 2007 r.OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ Wersja nr 3 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt