Sprawozdanie opiekuna stażu

Pobierz

Kontrakt między opiekunem, a stażystą .. 1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego W ciągu bieżącego .Opiekun stażu: mgr Anna M, mgr Anna T Zadania realizowane podczas stażu § 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Miejsce odbywania stażu:Sprawozdanie ze stażu Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoCzęsto korzystałam z pomocy mojego opiekuna stażu starając się wprowadzać odpowiednie korekty w mojej dotychczasowej pracy wychowawczej.. Macmillan webinars - "Odnosić sukcesy w pracy z uczniami w ruchu" 2.. W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie Pani .Opiekun stażu - mgr Barbara Rakowska.. "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

Plan pracy opiekuna stażu.

Wszystkie obserwowane przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji i analiz.Zadania opiekuna stażu wynikające z prawa Zadaniem opiekuna stażujest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. W materiale który przygotowaliśmy oferujemy Wam: 1.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni, lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.. Stażysta: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu..

Opiekun stażu: MAJ 2020.

Nauczyciel kontraktowy ma przydzielonego opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie nauczyciela w realizacji planu rozwoju zawodowego.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.. Poznanie procedury awansu zawodowego.Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na wydziale Pedagogiki w zakresie Dydaktyki Języków Obcych w Wyższej Szkole .3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. (podpis dyrektora) * dot.. Dodatkowo opiekun stażu może: spisać z nauczycielem odbywającym staż kontrakt, w którym zapisze obowiązki i zasady ich przestrzegania; sporządzić przewidywany harmonogram lekcji obserwowanych i prowadzonych; doradzać w prowadzeniu dokumentacji;Imię i nazwisko opiekuna stażu: Stopień awansu zawodowego nadany na mocy prawa: nauczyciel kontraktowy Posiadane kwalifikacje ukończone studia …… Pracuję jako nauczyciel w …..

Data zakończenia stażu: 31.05.2020.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Wiolettą Zielińską.. Możesz zmienić plan rozwoju zawodowego lub opiekuna stażuprowadził(a) zajęcia dydaktyczne (w wymiarze jednych zajęć w miesiącu) w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, omawiał je i analizował wraz z hospitującym go nauczycielami.. Macmillan small - talks - "Więcej zalet niż wad, czyli jak prowadzić dobre lekcje z nastolatkami".. 4.Nie zmieniono natomiast terminów składania sprawozdania z realizacji zadań za okres stażu oraz terminów dokonywania oceny dorobku zawodowego i składania wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.. Konsekwencją powyższych zmian są zmienione zadania opiekuna stażu, o czym wielu zapomina.• 3. czwartek, 17 października 2019 10Imię i nazwisko opiekuna stażu : .. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zadań.Nauczyciel stażysta w trakcie trwania stażu nie ma obowiązku zbierania dokumentów do tzw.. Opiekun stażu nie przygotowuje już projektu oceny dorobku zawodowego, gdyż ta została zniesiona i zastąpiona nową oceną pracy.Zadaniem opiekuna sta¿u (.). jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególnoœci w przygotowaniu i realizacji w okresie sta¿u planu rozwoju za- wodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowegookreślonym terminie sprawozdanie z opieki nad nauczycielem odbywającym staż..

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019.

Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.. planowo, świadomie oraz aktywnie uczestniczył(a) w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, wzbogacając dzięki nim swój .Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.. Teczki.. plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji, dziennik zawodowy, konspekty lekcji hospitowanych, arkusze obserwacji lekcji otwartych, zaświadczenia o odbytych formach doskonalenia.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Może prowadzić zapiski, zbierać dokumenty, które pomogą mu w późniejszym napisaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Organizacja przebiegu ścieżki awansu zawodowego.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego.. Podstawowe wyjaśnienia prawne.. Macmillan small - talks - "10 pomysłów na wykorzystanie kart .Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego Rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2011/2012 realizując swój plan rozwoju zawodowego XXXX podejmowała działania określone, jako: § 7 ust.. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planieW okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego,Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.. W dniu 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończył się 31 maja 2019 roku.opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt