Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do crpa

Pobierz

Tytuł dokumentu: Prośba o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.. Dane wnioskodawcy: Dane współmałżonka.. Zaświadczenia o wpisie twojej firmy do rejestru mogą być wymagane przede .Wydawanie duplikatów (zaświadczeń o wpisie do ewidencji/decyzji o wykreśleniu wpisu) Miejsce załatwienia sprawy: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ulica 10 Lutego 24/ 81-364 Gdynia tel.. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej, dokonanej na konto Urzędu Miasta w Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, Nr konta 32 3697 lub w kasie Starostwa Powiatowego Legnicy.Niniejsze zaświadczenie jest niezbędne wnioskodawcy do …………………….. (podpis prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu) niepotrzebne skreślić.. Wniosek złóż do właściwego urzędu.. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jednolity tekst - Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn.. (wypełnić tylko w przypadku złożenia wspólnego zeznania i żądania zaświadczenia na oboje małżonków) Imię i Nazwisko.. Imiona: .. PESEL: Data i miejsce urodzenia: .. kontaktowy: .. e-mail: .. (prosimy o czytelne wypełnianie danych) WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU .. Wniosek o wydanie zaświadczenia ( str. 2/2) Uwaga:Jeśli zwracasz się do organu o wydanie zaświadczenie w formie papierowej, organ ma na to 7 dni od chwili złożenia przez ciebie wniosku..

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Imię i Nazwisko.. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy.Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów Materiały Formularz dw-2.rtf 0.05MB Instrukcja wypełniania dw-2 _instr.rtf 0.12MB Wzory poprawnie wypełnionego formularza dw-2 _wzory.rtf 0.21MBWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ……………………………………….. …………….……………… (miejscowość, data) ……………………………………….. (oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa) .. Starostwo Powiatowe (adres i siedziba przedsiębiorstwa albo miejsce zamieszkania) w Końskich ……………………………………….. (informacja o wpisie do CEIDG albo numer KRS) ……………………………………….. NIP Proszę o wydanie .Na podstawie art. 62 ust.. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu .Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji Starosty Legnickiego (załącznik do karty).. Pola wyboru oznaczaj lub .. WYPEŁNIJ WIELKIMI LITERAMI.. Dodatkowo, proszę o podanie w zaświadczeniu informacji: czy w stosunku do mojej osoby/firmy prowadzone jest: postępowanie mające na celu ujawnienie zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) - zawiera informację czy podmiot posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów..

Proszę o wydanie duplikatu.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.. Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej "kpa", Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) wydaje zaświadczenia w zakresie swoich kompetencji określonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r, o .2) odpis dotyczy tylko świadectwa dojrzałości.. Wnoszę o wydanie zaświadczenia o: niezaleganiu w podatkach stanie zaległości podatkowych.. Zaświadczenie jest mi potrzebne do przedłożenia w sprawie:1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów - załącznik plikowy do pobrania 2) kopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł egzaminatorów IV.. Odpłatność:Title: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Author: Majchrzak Agnieszka Last modified by: Majchrzak Agnieszka Created Date: 2/18/2020 8:54:00 AM Other titlesST-002-01 - wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie pasieki.pdf Wniosek o wpisanie do RHD.pdf Powiadomienie o zamiarze ubicia świni, nutrii.pdf Powiadomienie o uboju cieląt, owiec kóz.pdf Podanie o wpis do rejestru - sprzedaż bezpośrenia.pdf Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia przy wysyłce (wersja edytowalna WORD).docx .1..

Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia.

Adres zamieszkania.Wydział Handlu i Usług.. 3 pkt 3 i art. 48 ust.. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) zwracam się z uprzejmą prośbą o. wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.. Dane identyfikacyjne Nazwa firmy/Imię i nazwisko PESEL NIP 2.2.. TREŚĆ WNIOSKU.. Liczba stron: 1.. 58 66 82 012 e-mail: Adres do korespondencji: al.. Lista wymaganych załączników znajduje się w formularzu wniosku.Wymagane dokumenty ·Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).. Osoba wpisana do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, która chce uzyskać zaświadczenie o wpisie do tego rejestru powinna złożyć wniosek do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym..

1): zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,Wniosek .

zakładu ………………….Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić.. Wymagane opłaty: opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł należy dokonać na rachunek bankowy:Chcę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egazminatorów.. Co przygotować?. 61 ,50 zł.Wydanie zaświadczenia o dokonanym wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Uwaga: Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zamierzający złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru powinien powiadomić o tym zamiarze organ prowadzący rejestr oraz rodziców dzieci objętych opieką co najmniej 1 miesiąc przed terminem .WNIOSEK O WYDANIE ZA ŚWIADCZENIA Proszę o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu /wymeldowaniu z lokalu/utracie dowodu osobistego* .. niżej wymienionej osoby: .. (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) W zaświadczeniu proszę o potwierdzenie następujących danych: .. Dane wnioskodawcy 2.1.. Czy we wniosku tym w rubryce w której się piszę w zakresie jakich kategorii mają wydać zaświadczenie powinienem wpisać tylko B, czy także BE, czy oni już sami to .na wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1): - zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów oraz że toczy się postępowanie, pod podaną sygnaturą akt sprawy, o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca,Wydanie zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.. Mam uprawnienia do egzaminowania w zakresie kat.. ZAMÓW.. 1) - w przypadku wypisu częściowego należy określić zakres danych na str.2 niniejszego wniosku.. o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu / lokali** Proszę o wydanie zaświadczenia / zaświadczeń** o samodzielności lokalu / lokali** w rozumieniu art. 2 ustawy w rozumieniu art. 2 ust.. Informacja o wpisie wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorcówLink do dokumentu: Zobacz dokument: Stan na dzień: 2005-12-21 18:39:50 : Kategoria dokumentu: Wydział Handlu i Usług: Tytuł dokumentu: Prośba o wydanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Wniosek o wydanie zaświadczenia.. Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim.. Nazwisko: .. ., dnia .. 20 ….….. r. miejscowość .. O niemożliwości wydania zaświadczenia w tym terminie powinieneś zostać powiadomiony.. Wypełniony formularz wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wraz z załącznikami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt