Wniosek o płatność czyste powietrze katowice pdf

Pobierz

Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze"Instrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze - interaktywny PDF INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE" Informacje ogólne: 1.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (PDF) Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami (PDF) Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy (DOCX) Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (DOCX)Instrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze wersja 2 INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. (32) 60-32-200 WFOŚiGW w Kielcach 25-155 Kielce al.. Oświadczam, że wskazane we wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi w programie priorytetowym Czyste Powietrze.. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>>.. Po zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie dotacji, eneficjent może wystąpićJAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE, dostępna na stronach internetowych wfośigw w Portalach Beneficjenta.. Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcjąJAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1..

Sprawdź wypełniony wniosek.

Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww.. Po zawarciu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), który stanowi załącznik nr 1 do umowy.Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: e.. (41) 333-59-16 WFOŚiGW w Olsztynie 10-026 OlsztynWarunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze 1) Kiedy należy złożyć wniosek o płatność ?. b) Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.plDzięki generatorowi wniosków, udostępnionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można przesłać rozliczenie wniosku o dofinansowanie w Programie "Czyste Powietrze" w formie elektronicznej.. Numer faktury/innego równoważnegoInfolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska4.. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel..

21) Wnioskodawca - osoba składająca wniosek o dofinansowanie.

); Nr umowy - podać numery umów o dofinansowanie (nr umowy dotacji oraz nr umowy pożyczki - jeśli była zawarta, jeśli nie, proszę wpisać nie dotyczy); Wnioskuję o wypłatę kwoty :wniosek o płatność czyste powietrze katowice.pdf Do wniosku należ dołączyć protokół odbioru częściowego .. 41 333 59 16, email: [email protected] ; Placówka w Jędrzejowie, tel: 788 686 941, email: [email protected] łożenie wniosku o dofinansowanie.. 21.10.2020 r.Wniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa).. Jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito".. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlająFormularz wniosku Czyste Powietrze.. Dokumentacja programowa.. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaTitle: WNIOSEK_PDF_CZYSTE_POWIETRZE (2).pdf Author: jaroslaw.serek Created Date: 7/29/2019 12:47:33 PMProgram priorytetowy "Czyste Powietrze" Ź ród ł o: Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.WFOŚiGW w Katowicach Biuro Czyste Powietrze 40-036 Katowice ul..

Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

B.2.1.5 Pompa ciepła powietrze/woda B.2.1.6 B.2.1.7 Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE - 15.05.2020 ; OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CZYSTE POWIETRZE" Wymagana dokumentacja; Harmonogramy spotkań informacyjnych; Punkty przyjmowania wniosków w ramach Programu "Czyste powietrze"Infolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. a.Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19) wśród Beneficjentów i Pracowników od dnia 12 października 2020 r. do odwołania, wprowadza się ograniczenia w kontakcie bezpośrednim.. Po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie, Beneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonanyDo wniosku o płatność należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze - certyfikat, etykietę efektywności energetycznej, kartę produktu, w zależności od źródła ciepła.Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze..

ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze.

W generatorze wniosków dostępnym od 25.01.2021 można wypełnić aktywny pdf, podpisać go1 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.. 22) Wnioskowane wsparcie - kwota wnioskowanej dotacji / pożyczki (kwoty nie mogą być wyższe niżwniosku o płatność należy wykazać WSZYSTKIE dokumenty zakupu w ramach tej kategorii.. Wita Stwosza 2 Tel.. Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.. Załącznik nr 1 do pisma - wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową .. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie .. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.. Co jeśli przedsięwzięcie zostało zakończone po 15 maja 2020 r., a wniosek zostanie złożony po zakończeniu inwestycji (wymiana kotła + termomodernizacja) np. w grudniu 2020 r.Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Informacja nadal udzielana jest przez infolinię.20) Wniosek o dofinansowanie - formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego zyste Powietrze wraz z załącznikami.. Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.. 2.Jak wypełnić Wniosek o płatność: Nr wniosku - podać kolejny nr wniosku (jeżeli pierwszy w sprawie - to 1, itd.. 18 a. NIP lub w przypadku braku nazwa wystawcy dokumentu 19 a. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić do3.. 41 333 59 16, email: Placówki terenowe WFOŚiGW w Kielcach będą czynne od 01.02.2021r.. Spotkania i konsultację możliwe będą jedynie w przypadku .. Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww.. ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych.Dokumentacja obowiązująca dla wniosków złożonych w Programie Czyste Powietrze po 15 maja 2020 roku ; 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt