Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu katowice

Pobierz

Gdzie można złożyć wniosek o zawiadomienie o zbyciu pojazdu w Katowicach?Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska, ).Złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu jest proste - pod warunkiem, że masz komplet wymaganych dokumentów.. ** Dat urodzenia wpisuj tylko cudzoziemcy, którzy nie maj ustalonego nr PESEL.. Bez względu na powód wyrejestrowania, potrzebne będą: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można znaleźć go w sekcji Wnioski i dokumenty lub otrzymać w wersji papierowej w urzędzie), dokument potwierdzający tożsamość,Opis: WoWP-Kat Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu Katowice.. Zależy to jednak od powodu, z jakiego wyrejestrowujesz samochód.. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie .Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.. W polu z danymi właściciela samochodu należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.rejestracja czasowa pojazdu na wniosek wŁaŚciciela/li/ rejestracja pojazdu marki 'sam' rejestracja pojazdu nabytego na terenie katowic; rejestracja pojazdu nabytego spoza terenu miasta katowice; rejestracja pojazdu powierzonego przez zagranicznĄ osobĘ fizycznĄ lub prawnĄ; rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy i rejestrowanego po raz pierwszy na terenie rp ; rejestracja pojazdu zabytkowegoWniosek o rejestrację samochodu lub pojazdu składa się w formie papierowej w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania..

Pobierz odpowiednie druki na: jakiwniosek.pl.

Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc) Wniosek o rejestrację pojazdu (.odt) .Podczas wyrejestrowania musimy mieć ze sobą także dowód tożsamości i wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.. Jeżeli przekazałeś pojazd do kasacji, to urząd wymagać będzie od Ciebie zaświadczenia o .Pobierz Dokument: Wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu Poniżej możesz pobrać gotowy wniosek o czasowe wyrejestrowanie samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, pojazdu specjalnego, ciągnika samochodowego oraz autobusu.. Tak naprawdę pismo to dotyczy również rejestracji auta, więc należy zwyczajnie skreślić niepotrzebne pole.. Wydział komunikacji w Katowicach oprócz rejestracji pojazdów zajmuje się również m.in. wydawaniem prawa jazdy i udzielaniem licencji transportu drogowego.Jak wyrejestrować pojazd krok po kroku?. Jeżeli samochód czy motocykl ma współwłaściciela (lub kilku .Urz ąd Miasta Katowice Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 40-028 Katowice ul.W celu wyrejestrowania pojazdu trzeba udać się do urzędu komunikacji odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek.. Są to: umowa kupna, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne.. Ostatnią czynnością jest podpisanie wniosku..

Zobacz jak szybko złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w Katowicach.

Do 30 dni kalendarzowych od zbycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu .Jeżeli wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w Twoim imieniu składa pełnomocnik, należy doliczyć jeszcze 17 zł opłaty skarbowej.. *** Niepotrzebne skreli.wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - otwórz plik w nowym oknie (plik PDF, rozmiar 54 kb) - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie, dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport albo - jeśli jesteś cudzoziemcem - kartę pobytu), dowód wpłaty, odpowiednie dokumenty, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.Rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie samochodu i inne - wnioski do pobrania i inne w Urzędzie Miasta KatowicePismo o wyrejestrowanie pojazdu nie jest skomplikowane.. od której stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni.WYPEŁNI Ć PISMEM DRUKOWANYM Katowice, dnia ….r..

Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku o wyrejestrowanie?

Jeśli przekazujemy auto do stacji demontażu pojazdów i otrzymamy stosowne zaświadczenie o demontażu, otrzymujemy uprawnienia do rozwiązania umowy z dniem skasowania samochodu.Wnioski / druki Biura Rejestracji Pojazdów: Wniosek o rejestrację pojazdu (rejestracja stała / rejestracja czasowa) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (kasacja / kradzież / wywóz pojazdu za granicę) Zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP.. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty.. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnegoWłaściciele pojazdów, które są przeznaczone do rejestracji, muszą udać się Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice z wymaganymi załącznikami.. Dokument jest identyczny jak w przypadku rejestracji samochodu, a w nagłówku wystarczy wykreślić odpowiednie zwroty.. : (+48 32) 259 39 09 fax: (+48 32) 705 49 14Wnosz o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych O nastpujcym wyróniku pojazdu: .. **** .. (podpis właciciela) _____ * Numer REGON podaje si, gdy włacicielem pojazdu jest przedsibiorca.. Udaj się do wydziału komunikacji, gdzie złożysz wniosek i wniesiesz wymaganą opłatę.Pobierz aktualny wzór zawiadomienia o zbyciu samochodu lub innego pojazdu..

Wymagane załączniki: - Dowód rejestracyjny - Kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

Znalazłeś błąd?Wśród elektronicznych usług udostępnionych przez Urząd Miasta Katowice znajduje się również usługa Wyrejestrowanie pojazdu jednak z tej usługi korzysta się w przypadku: przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o .Wniosek wtórnik prawa jazdy 2013 str.1 Wniosek wtórnik prawa jazdy 2013 str.2 Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego / karty pojazdu(miejscowość, data) Pouczenie: Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł* lub pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem 22 zł *Pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) jestWniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu.. (podpis właściciela)wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można znaleźć go w sekcji Wnioski i dokumenty lub otrzymać w wersji papierowej w urzędzie), dokument potwierdzający tożsamość, w razie konieczności - pełnomocnictwo od współwłaścicieli pojazdu (w przypadku braku pełnomocnictwa wszyscy współwłaściciele muszą się stawić osobiście w urzędzie)Po wpisaniu wszystkich danych pojazdu sporządzamy listę dokumentów dołączonych do wniosku.. Dokument należy wypełnić drukowanymi literami.. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.. Wystarczy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: Wypełnij wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.. Jeśli obcokrajowiec albo firma zagraniczna powierzyła ci pojazd - złóż dokument .Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.. Francuska 70 Wniosek o rejestracj ę pojazdu * Wła ściciel pojazdu: Współwła ściciel/eWnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu 6): .. Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych: tak/nie 6) Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.. Możesz go pobrać wcześniej z serwisu internetowego, wydrukować i wypełnić.Jak mówią przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, aby rozwiązać umowę ubezpieczenia OC, konieczne jest wyrejestrowanie pojazdu.. Wyrejestrowanie samochodu w wydziale komunikacji nie jest trudne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt