Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka coid

Pobierz

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia mojego dziecka W przypadku gdy moje dziecko bądź domownik zostanie objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję się do niepojawienia mojego dziecka na zajęciach oraz niezwłocznie poinformuję o tym Ośrodek Kultury w Rudnikach.OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko .. nie ma i nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w domowej izolacji.. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, .. narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj:OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO O STANIE ZDROWIA DZIECKA W ZWIĄZKU EPIDEMIĄ COVID-19 I WYJAZDEM NA OBÓZ SPORTOWY 2021 (Prosimy o wypisanie w dniu wyjazdu i dostarczenie kadrze obozowej przed wejściem doStan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych.. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O STANIE ZDROWIA .. odnośnie wirusa COVID-19 w mojej rodzinie lub moim najbliższym otoczeniu.. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na dokonywanie przez pielęgniarkę obserwacji i oceny stanu zdrowia mojego dziecka w czasie pobytu na niniejszym turnusie..

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć.

dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka, członków rodziny, lub osób z którymi się zetknęło, w tym o objęciu kwarantanną lub zachorowaniu na Covid - 19 .. Zostały wdrożone nadzwyczajne procedury chroniące dzieci i pracowników, niemniej jednak mam świadomość, żeW przypadku, gdy powezmę informację o objęciu mojego dziecka kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID-19 zobowiązuję się do nieprzysyłania dziecka na zajęcia oraz niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Bibliotekę Miejską im.. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia ucznia i innych uwarunkowaniach w związku .. Zobowiązuję się do odbierania telefonów oraz niezwłocznego odbioru dziecka po powiadomieniu o niepokojących objawach.. Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego • Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję regulamin pobytu dziecka z wzmożonymiOświadczenie o stanie zdrowia dziecka UWAGA: Oświadczenie należy wypełnić w dniu wyjazdu dziecka na kolonie.. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, .. czytelny podpis .4)biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby przyprowadzającej dziecko na zajęcia..

Data i podpis rodzica/ opiekuna dziecka .

jest zdrowy(a), bez objawów (imię i nazwisko dziecka) infekcji sugerujących wystąpienie choroby zakaźnej.Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka .. symptomy wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych .. Oświadczenie należy przekazać Wychowawcy na miejscu zbiórki.. Ponadto nie miało świadomego kontaktu: a) z osobą chorą na koronawirusa, b) z osobą będącą w izolacji, c) z osobą przebywającą na kwarantannie.. Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy (w przypadku alergii- konieczne jest zaświadczenie od lekarza).• Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku podczas trwania wypoczynku.. To niezgodne z prawem - podkreślił w czasie czwartkowej konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski.. Zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia mojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obliguję się do jego nieprzyprowadzania na półkolonie.. Jeśli dowiem się, że moje dziecko jest zakażone COVID-19 lub wystąpią u niego objawy typowe dla tego wirusa, lub będę miał/a podejrzenie, że może być jego nosicielem lub dowiem się, że ..

Dla każdego dziecka trzeba wypełnić odrębne oświadczenie.5.

w razie stwierdzenia u dziecka COVID-19 w przeciągu 14 dni od momentu powrotu do domu, jestem zobligowany/a .. znanych mi informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, jego .podpis rodzica OŚWIADCZENIA I.. Oświadczam, że moje dziecko: - w dniu zajęć jest zdrowe i nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; - nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobąOŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA .. W przypadku gdy Rodzic/Opiekun lub dziecko zostaną objęci kwarantanną bądź izolacją związaną z Covid-19, zobowiązuję się do nieprzysyłania dziecka na zajęcia oraz niezwłocznieDyrektor nie może żądać od rodzica oświadczenia o zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń, np. z powodu zachorowania dziecka na COVID-19 lub o stanie zdrowia dziecka.. Dziecko jest zdrowe.. Mamy pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą koronawirus.. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka.Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku podczas trwania wypoczynku.. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia szkoły w przypadku zachorowania COVID-19imię nazwisko dziecka Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby..

Czytelny podpis rodzica/opiekunaepidemii COVID-19 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka 1.

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w karcie uczestnika akcji i oświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, w związku z realizacją przez MDK "Bielany" 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 39 .Oświadczenie rodzica dziecka szkolnego .. nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.. Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 2.OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA OBOZU/KOLONII WYNIKAJĄCE Z AKTUALNYCH WYTYCZNYCH GIS, MZ, MEN DLA ORGANIZATORÓW .. wpisuję informację o tym fakcie w karcie kolonijnej ( str. 2 pkt 8 - Informacje o stanie zdrowia) .. pomijając żadnych znanych mi informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, jego szczepień oraz choróbOŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO DEKLARUJĄCEGO POWRÓT DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PODCZAS STANU ZAGROŻENIA COVID .. • Przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, pouczania, aby dziecko unikało dotykania oczu, nosa, ust, często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało ręki na powitanie; .Ja , niże j podpisana/ -ny oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe.. Dodatkowo z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii - na ewentualny kontakt z Panią .OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O STANIE ZDROWIA DZIECKA .. stwierdzono chorobę COVID-19 bądź osobą, która przebywa .. iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.: - mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środkównie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 .. otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.. Author: UserOŚWIADCZENIE O ZDROWIU DZIECKA W ASPEKCIE COVID-19 .. COVID-19, nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie, ani w domowej izolacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt