Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły za porozumieniem stron

Pobierz

Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. Co robi organ prowadzący?. Z tego powodu może być to inicjatywa zarówno pracownika, jak i pracodawcy.. Przepisy nie regulują kwestii tego, która ze stron może wystąpić z propozycją zawarcia takiego porozumienia.. Dz. U. z 2004 r.Odwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. Organ prowadzący szkołę spełnia wobec dyrektora funkcje techniczne.Dzień dobry, z uwagi na to, że na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zgodę musi wyrazić dyrektor szkoły.. 1 pkt 1a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. W art. 27 KN określono, że co do zasady, rozwiązanie tego rodzaju umowy następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, a rozwiązać stosunek pracy może każda ze stron.. Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Odpowiadając na pytanie należy założyć, że stanowisko wicedyrektora będzie utrzymane - zgodnie z dotychczasowym zapisem w statucie szkoły (placówki).Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w praktyce wymaga zgody pracodawcy i pracownika..

Odszedł ze stanowiska za porozumieniem stron.

Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Dyrektor powinien złożyć do organu prowadzącego rezygnację z funkcji za 3- miesięcznym wypowiedzeniem obejmującym 3 pełne kalendarzowe (rezygnacja złożona w lutym obejmie wypowiedzenie upływające 31 maja) albo propozycję rezygnacji z funkcji w trakcie miesiąca za porozumieniem stron; ponadto wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron w terminie wskazanym przez .Dokumentem wyznaczającym zasady odwoływania dyrektorów szkół, powoływania na stanowiska, a także wskazującym zakres ich kompetencji jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.. Organ prowadzący zmusił mnie do złożenia u dyrektora szkoły pisma z rezygnacją z funkcji wicedyrektora.. Sama rezygnacja nie powoduje zaprzestania pełnienia funkcji wicedyrektora, potrzebne jest jeszcze odwołanie, którego dokonuje dyrektor szkoły.. Odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z zajmowanego stanowiska może nastąpić m.in. w przypadku wymienionym w art. 38 ust.. Piotr Miadziołko, dyrektor gostyńskiej .. Ubolewam że dr Marcin zrezygnował z funkcji z-cy dyrektora to wspaniały chirurg i jaki zdolny.dzięki niemu doszłam do zdrowia .Jeden z dyrektorów naszego zakładu jest zatrudniony na podstawie powołania.. Obecnie w niektórych szkołach sytuacja kadrowa jest dynamiczna, bo np. nauczyciele w trakcie roku szkolnego .Wystąpienie z propozycją zmiany treści umowy o pracę za porozumieniem stron stanowi w istocie ofertę zgodnej zmiany warunków pracy lub płacy, do której stosuje się odpowiednio - na podstawie art. 300 K.p. - przepisy Kodeksu cywilnego (art. 66 i nast.)..

3.Odprawa a porozumienie stron.

1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.Rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji może oznaczać utratę etatu bez odprawy.. Jeśli członek zarządu spółki zrezygnuje z zajmowanego stanowiska, to spółka może mu z tego .. Rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły w zasadzie powinna być składana na koniec roku szkolnego (31.08).Z orzecznictwa sądów wynika, że nauczycielowi, odwołanemu ze stanowiska wicedyrektora szkoły z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje wyłącznie odszkodowanie, obejmujące dodatek funkcyjny za czas, do upływu którego pełnienie funkcji miało trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły.. Ograniczeniu etatu po wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z przyczyn dotyczących pracodawcy ma prawo do odprawy pieniężnej.. Strony mogą przygotować wspólny dokument.Odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z zajmowanego stanowiska.. Ponadto, jeśli pracownik nie ma innego źródła utrzymania to, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna musi poczekać aż 6 miesięcy.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty "organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem".Rezygnacja Wicedyrektora Szkoly..

TEMAT: rezygnacja z funkcji wicedyrektora.

Czy mogę to pismo wycofać?. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal .Sama rezygnacja nie powoduje zaprzestania pełnienia funkcji wicedyrektora, potrzebne jest jeszcze odwołanie, którego dokonuje dyrektor szkoły.. Podobnie wskazywał SN w wyroku z 4.10.2000 r.Rezygnacja z-cy dyrektora szpitala Rezygnacja z-cy dyrektora szpitala: 10.04.2013.. Do dnia dzisiejszego nie poinformował dyrektora o zamiarach i nie przeprowadził rozmowy.Zgodnie z nimi dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora na jego wniosek, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.. Wójt w takim przypadku może się jedynie zgodzić na zwolnienie dyrektora z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 36 2 kp).Dyrektor złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora (rezygnacja z funkcji) 31.05. z okresem 3 m-cy.. Źródło: Serwis , "Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły", Marta Handzlik, 5.03.2018.Forum OSKKO - wątek.. Od 01.09. wraca na stanowisko nauczyciela (z przeniesienia)..

Tu subiektywna opinia dyrektora nie wystarczy.

1 upo), jest przełożonym służbowym pracowników szkoły (Art. 7 ust 1 KN).. Rezygnacja+dyrektora+szkoły+za+porozumieniem+stron.Pytanie: Dyrektor publicznego gimnazjum złożył rezygnację ze stanowiska 7 lipca.. Nauczyciel mianowany zatrudniony na tzw. 20 października br. zwrócił się do nas z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 14 listopada 2010 r. Czy pracodawca może wyrazić na to zgodę, czy musi być wypełniona wynikająca z Kodeksu pracy procedura odwołania równoznaczna z wypowiedzeniem umowy o pracę temu pracownikowi?Najtrudniej jest pozbawić nauczyciela funkcji ze względu na tzw. przypadek szczególnie uzasadniony, tj. np. brak współpracy z dyrektorem, niezadowolenie z pracy, czy też niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków.. To trzymiesięczne wypowiedzenie dotyczy właśnie odwołania.przewodniczy radzie pedagogicznej, odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły (Art. 68 ust.. strony: [ 1 ] krystyna.. Rok szkolny kończy się z końcem sierpnia każdego roku, stąd aby móc rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z .Nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony: Zauważ proszę, że i tutaj Karta Nauczyciela zawiera rozwiązanie.. 22-02-2012 12:36:44 [#01] Od 1 marca moja szkoła będzie miała nowego dyrektora, który zawiadomił mnie, że na stanowisku zastępcy widzi "Jana Kowalskiego".. Określa ona, kto i kiedy może pozbawić dyrektora stanowiska oraz w jakim trybie odbywa się zwolnienie (z wypowiedzeniem czy bez).Zatem, jeśli dyrektor został powołany w 2011 r., to powinien rozwiązać stosunek pracy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.. OK.- rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora; - ocena prawna stanowiska dyrektora w sprawie rezygnacji; - powierzenie stanowiska wicedyrektora "wbrew woli rady pedagogicznej".. zm.).rezygnacja z funkcji dyrektora: strony: [ 1 ] ela2007 12-05-2008 21:38:23 [#01] .. o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych, .. wg mnie za porozumieniem stron to zawsze można z dnia na dzień .Rzeczywiście zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt