Protokół z kontroli osobistej wzór

Pobierz

przez szpitalny oddział ratunkowy Samodzielnego .9.. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (t.j.. Lista aktualności.Wzór nr 4a: Protokół okresowej kontroli rocznej / pięcioletniej - przeglądu podstawowego / rozszerzonego konstrukcji oporowej 41 Wzór nr 4b: Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - konstrukcja oporowa 43 Wzór nr 5a: Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej -Załącznik funkcjonalny do protokołu kontroli: 1. zm.) oraz art. 10 ust.. 1 w związku z art. 9 pkt 1 i art. 6 ust.. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t.. Konsultant wojewódzki uwzględnia zastrzeżenia w całości lub w części albo je oddala informując na piśmie o przyczynach, co jest ostatecznym stanowiskiem w zakresie przeprowadzonej kontroli.. WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI .wania i wzory dokumentów przy przeprowadzaniu kontroli osobistej jest Rozpo-rz ądzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu post ępo-wania przy wykonywaniu niektórych uprawnie ń policjantów .. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września.. Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Straż GranicznaPodstawa prawna podjęcia kontroli (ustawa, rozporządzenie): art. 111 ust.. Powrót.. Wzór protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U..

- Akty PrawneProtokół z dokonania kontroli osobistej: Opis: Dz.U.

Nr 65, poz. 743) Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację.. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz .. Praca.. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.. 2019, poz. 904 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 maja 2019 r. Liczba stron: 5 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:Protokół z dokonania kontroli osobistej: Opis: Dz.U.. Oferty pracyIzby Kontroli w Zielonej Górze, na podstawie upowa Ŝnienia nr 055884 z dnia 9 lutego 2007 r., w okresie od 12 lutego 2007 r. do 27 kwietnia 2007 r., z przerwami w dniach: 13, 15-16, 19-20, 26-27 lutego, 2, 5-6, 12-13, 19-23, 26-27 marca, 2-3, 10, 17 oraz 20 kwietnia 2007 r., - Ann ę Huziej - inspektora kontroli pa ństwowej z Delegatury .Protokół kontroli osobistej â przeglądania zawartości bagażu â sprawdzania ładunku â sprawdzania pomieszczenia â sprawdzania środków transportu: Opis: Dz.U.. 1 w związku z art. 9 pkt 1 i art. 6 ust.. Taktyka przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunkuProtokół kontroli (wzór) przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli : art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkuWzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych .Protokół z ewakuacji próbnej - wzór Wzor _protokolu _z _ewakuacji.doc 0.06MB Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych..

- Akty PrawneNowy wzór protokołu kontroli obowiązkowej.

Wzór protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.Zastrzeżenia do protokołu kontroli rozpatruje konsultant wojewódzki.. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz art. 10 ust.. Wzór protokołu z dokonania kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą", b) dokumentacji służbowej z kontroli osobistej, o której mowa w art. 14aa ust.. Wzór protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.9.. Kontrola osobista, przegl ądanie zawarto ści baga Ŝy oraz sprawdzanie ła-Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej albo przedstawiciela właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego policjant sporządza protokół z przeprowadzonych czynności, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.Wysłany: 15-11-09, 22:05 Okresowa kontrola instalacji elektrycznej - wzór protokołu Witam Wg..

13 ustawy,Protokół z kontroli osobistej (Straż Graniczna) Opis: Dz.U.

2019, poz. 2210 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 listopada 2019 r. Liczba stron: 3 Format pliku:Sposób sporządzania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego protokołu i dokumentacji służbowej z kontroli osobistej oraz z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, a także wzorów protokołów z tych czynności.. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.. Dz. U. z 2015 r. poz. 126)Kalkulator zdolności kredytowej.. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.Wzory dostępne w interaktywnym formacie PDF.. 2019, poz. 904 Załącznik 1 Protokół z dokonania kontroli osobistej Załącznik 2 Protokół z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnegoWzór protokołu z dokonania kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.. 2019, poz. 358 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 lutego 2019 r. Liczba stron: 2 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży podpisują własnoręcznie: żołnierz Żandarmerii Wojskowej sporządzający protokół, osoba, wobec której dokonano czynności objętych protokołem, inne osoby uczestniczące w czynności objętej protokołem oraz osoba, której wydano drugi egzemplarz protokołu.Podstawa prawna podjęcia kontroli (ustawa, rozporządzenie): art. 111 ust..

Wzór protokołu z dokonania kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

prawa budowlanego co roku należy należy sprawdzić stan techniczny sprawności inst.. 2019, poz. 904 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 maja 2019 r. Liczba stron: 5 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:Protokół z kontroli osobistej Załącznik 2 Protokół przeglądania zawartości bagaży / sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt