Ocena pracy dyrektora szkoły przykład

Pobierz

Stwarza warunki do planowania działań szkoły/ placówki uwzględniając potrzeby edukacyjne dzieci/ uczniów.. Przedstawiamy przykładowy wzór!ocena pracy:z dnia 29.11.2011r.. Zobacz zawartość pakietu.Zgodnie z brzmieniem nowego art. 6 a ust.. Planuje pracę szkoły/placówki w oparciu o rozpoznane potrzeby dzieci/uczniów.. Józefa Kreta w Ustroniu Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię dotyczącą pracy Dyrektora Szkoły Pana Romana Langhammera.. Obie te opinie powinny być wyrażone na piśmie (§ 9 pkt 3 rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela).sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.. Bezpośredni przełożony pracownika - a więc najczęściej dyrektor szkoły - ma obowiązek dokonać oceny na piśmie, nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.. Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przedszkoliObecnie od dyrektora wymaga się pozytywnej oceny dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku lub co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną albo też - w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat.. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.. Wstęp do oceny pracy nauczycieli.. 2 Uchwały Nr XXXII/394/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r..

)Ocena pracy dyrektora przedszkola.

Diagnozuje potrzeby i możliwości dzieci/ uczniów.. Polna 40 05-082 Stare Babice Szanowny Pan Krzysztof Turek Wójt Gminy Stare Babice W odpowiedzi na pismo nr Osw.4424.9.2015, w związku z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej pracy Pani Dyrektor Doroty Smolińskiej, na podstawie art. 6 a us.. Pakiet: Maj 2016.. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach na stanowiskach urzędniczych (w tym kierowniczych) podlegają okresowej ocenie.. Numer Koła NSZ "S" .. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły od dnia 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie .Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji, Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz SOSW w województwie….. 18 sierpnia 2021.7. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu .A sama ocena, jeżeli właśnie przyjęliśmy ten projekt oceny, to ona ma charakter opisowy, uogólniający i zakończona jest twierdzeniem, ocena wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna..

o: Ocena pracy dyrektora.

Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący szkoł ę w porozumieniu z organem sprawuj ącym nadzór pedagogiczny.2.. Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016.. R.P zgodnie z jakimś porządkiem (bez broń Boże opinii)w sprawie wyrażenia opinii o pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im.. Przedszkola - ocena pracy nauczycieli.Rada pedagogiczna wyraża opinię o pracy dyrektora szkoły w związku z jego oceną, jeśli w szkole nie działa rada szkoły.. Większość organów nadzoru pedagogicznego udostępnia opracowany przez siebie wzór arkusza samooceny dyrektora placówki, jednakże każdy ze wzorów .5) zapewnianie przez dyrektora odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w szkole, zakładowa organizacja związkowa ocenia na poziomie bardzo dobrym / zadowalającym / niezadowalającym; dyrektor wykorzystuje możliwości / nie w pełni wykorzystuje możliwości / nie wykorzystuje możliwości, jakie posiada w ramach swoich ustawowych kompetencji oraz środków zabezpieczonych w planie finansowym szkoły; przykładem jestProcedura oceny pracy dyrektora szkoły.. 3.Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora zgodnie z przyjętym regulaminem, określającym wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli W załączeniu znajduje się zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 63/2018 z dnia 2610.2018 r.Kurator, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dokonuje oceny pracy dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole (art. 6a ust..

Arkusz do samooceny dyrektora - przykład 1.

Pani Beata Ćwiek spełnia wymagania określone w § 18 ust.. Integruje grono nauczycielskie i pracowników administracji i obsługi poprzez coroczne organizowanie ciekawych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjazdów na koncerty i spektakle teatralne.Re: ocena pracy dyrektora 1.. Czytaj więcej.. 5, 5a, 5d, 5f Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).. do gabinetu i mówi - stary trza coś napisać.. Skan dokumentu Procedura oceny pracy dyrektora szkoły.. Opinie wyrażane są w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy dyrektora.. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.. INFORMACJE PODSTAWOWE.. Uzasadnienie: Pani dyrektor (imię i nazwisko dyrektora) w obszarze odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły tworzy warunki do pracy zespołów: edukacji .Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zako ńczona stwierdzeniem uogólniaj ącym: 1) ocena wyró żniaj ąca; 2) ocena dobra; 3) ocena negatywna..

Arkusz do samooceny dyrektora - przykład 2.

15 stycznia 2019.Wypełniony arkusz samooceny dyrektora szkoły (placówki) - przykład.. Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoły i organy prowadzące » Ocena pracy dyrektora » Ocena pracy dyrektora od stycznia 2019 - wzory dokumentów.. 3.Razem piszą z lekka przepijając.wodą mineralną 4.Piszemy zarządzenie o posiedz.. Do szkoły przychodzi pismo do R.P z prośbą o wyr.. opinii o.. 2.Dyrektor bierze(wzywa) wice.. Dziś, żeby otrzymać stanowisko dyrektora przedszkola lub szkoły należy .• dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego- w przypadku nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznegoOcena pracy dyrektora szkoły publicznej i niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.. W trakcie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły (placówki) nauczyciel jest zazwyczaj zobowiązany do dokonania samooceny swojej pracy.. Uzasadnienie Nauczyciel mianowany Roman Langhammer pełni funkcję dyrektora szkoły od 1 września 2015 roku.Załącznik Nr 2 - ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły/placówki 30 października 2018 Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieliPoprzednia ocena pracy (w stopniu) i data jej dokonania .. Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.. 6 ustawy Karta Nauczyciela 1 oceny pracy dyrektora szkoły 2 dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę.. Organy, o których mowa w ust.. Rola rady rodziców w czasie dokonywania oceny pracy nauczyciela Na podstawie: art. 6a ust.. 3.W związku z ustawowym obowiązkiem ustalenia przez dyrektora przedszkola, szkoły, placówki regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli przekazujemy Państwu przykładowy materiał w celu ewentualnego wykorzystania wypracowanych rozwiązań.. Przykładowe wyjściowe propozycje : Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów szkół.. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:(Należy opisać w szczególności, czy tworzone przez dyrektora arkusze organizacji szkoły są zgodne z przepisami prawa, czy dyrektor organizuje pracę uczniów i pracowników szkoły zgodnie z przepisami prawa pracy, a także zgodnie ze statutem szkoły.. Sprawozdania i raporty z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.. Plik do pobrania w formacie .doc.. Oceny pracy dokonuje się na wniosek: dyrektora (wzór wniosku - załącznik wraz z wypełnioną kartą Samooceny dyrektora szkoły),Szkoły Podstawowej w Starych Babicach ul..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt