Narodowy program rozwoju czytelnictwa sprawozdanie

Pobierz

Mikołaja Kopernika 41- 106 Siemianowice Śląskie ul. Niepodległości 47 Telefon: 32 - 220 - 14 - 84 Telefon kom.. SP1_Sprawozdanie NPRCz.. 2020r Formularz_organ_prowadzący_szkołę-1Organy prowadzące szkoły/biblioteki realizujące "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w 2020 r. W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2020 r. (sygn.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 r. - sprawozdawczość - Aktualności - Szanowni Państwo, zgodnie z zawartą umową, uprzejmie przypominam, o obowiązku przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.. Formularze sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.. Szkoła Podstawowa nr 1 im.. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 biblioteka szkolna zakupiła za kwotę 15 000 zł 718 woluminów, w tym 42 dokumenty elektroniczne (audiobooki) oraz 368 lektur (co stanowi 51% zakupionych książek) .Wzór sprawozdania z realizacji zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.. Informacje ogólne o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) na lata 2016-2020.. Szanowni Państwo.. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i .W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu III, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała w marcu 2019 roku środki finansowe na zakup książek w wysokości 15 000,00 zł, w tym 12 000 .Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 15.000 zł Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł Wkład własny: 3.000 zł Liczba zakupionych książek: 788, w tym lektur: 206, co stanowi 26% zakupionych książek.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych biblioteka Szkoły Podstawowej w Malanowie otrzymała w roku 2017 środki finansowe na zakup książek.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA..

Wzór tabeli - zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2020 r. 2020r Formularz_organ_prowadzący_bibliotekę_pedagogiczną.

Cała Polska Czyta Dzieciom.. • Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 października 20 5 r. • Na priorytet 3.Zał.. W związku z realizacją Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, przypominam o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2021 r. sprawozdania z realizacji programu za rok 2020.W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im.W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka CEZiU"Kopernik" otrzymała w maju 2019 roku środki finansowe na zakup książek w sumie 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2020 rok.. Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 było przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli na temat: "Warto przeczytać".Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w II Liceum Ogólnokształcącym im..

Materiały Formularz sprawozdania - minister 2018Formularz _minister.xlsx 0.02MB Formularz sprawozdania ...Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie z realizacji za rok 2020. do 6 grudnia 2019).

Zgodnie z § 6 ust.. Dotyczy sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku budżetowym 2018 (wnioski o dofinansowanie składane przez organy prowadzące .. Szanowni Państwo Organy prowadzące szkoły w województwie podkarpackim .. Głównym założeniem tego programu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą oraz rozpowszechnienie wśród dzieci czytelnictwa.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Jednym z ważniejszych zadań w pracy Szkoły i biblioteki w roku szkolnym 2015/2016 było opracowanie wniosku (i realizacja zadań zaplanowanych w jego ramach) Zespołu Szkół w Górze do Starostwa Powiatowego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło szczegóły harmonogram realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.. Przypominamy o obowiązku przedłożenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w .Priorytet 3. .. Jest to efekt wspólnej pracy wszystkich nauczycieli w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa..

Celem realizowanego"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w naszej szkole w 2018 roku było rozwijanie i wzmacnianie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji.

Dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystały z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2021 r.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie z realizacji.. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wsparcia w latach 2016-2020 organów .Re: sprawozdanie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wt wrz 29, 2020 12:45 pm Jeśli Pani szkoła prenumeruje "Bibliotekę w Szkole" u wydawcy, to ma dostęp do portalu biblioteka.plŁódzki Kurator Oświaty informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaktualizowało formularz sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa lub strony internetowej Kuratorium (załącznik nr 1).(sygn..

W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości ...Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3.

(2016-08-31) Zgodnie z § 15 ust.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: "Narodowy Program Rozwoju .Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; Formularze; Formularze sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Powrót.. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2010 Miniporadnik dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów szkół 1.. Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie.. Dziękujemy Wszystkim, którzy brali udział w Programie.. : 663-383-701 .Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt