Ug podanie o przyjęcie na studia

Pobierz

ZGODA na przetwarzanie danych - losy absolwentów.. Podanie - wnioski dot.. Opłata uwzględnia koszt przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego .własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK; poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille (jeżeli dokument został .WYSŁAĆ NA ADRES - Wniosek o udostępnienie danych osobowych.. DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UR. WNIOSEK studenta o zwrot opłat za studia.. Podanie - wniosek o Urlop dziekański celem powtarzania semestru.. Terminy składania wniosków w semestrze zimowym i letnim określa Rektor.Kandydaci zakwalifikowani na studia, zobowiązani są do złożenia w wymaganym terminie w Dziale Rekrutacji następujących dokumentów: Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - "Podanie o przyjęcie na studia".. REKRUTACJA KROK PO KROKU.. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.. Oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach w UG.Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych) Dwa zdjęcia legitymacyjne; Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów (magisterskich lub licencjackich)..

podanie o ponowne przyjęcie na studia.

Wniosek o przyjęcie na studia prowadzone przez UG student innej uczelni lub uczelni zagranicznej składa do Rektora.. Podanie o dopuszczenie do egzaminu końcowego.. Zakończenie rejestracji.. Dane niezbędne do założenia konta w IRK (email, hasło) Podanie danych osobowych.. PODANIE.. W przypadku przyjęcia mnie na studia podyplomowe UG, zobowiązuję się do uiszczeniaZgodnie z Zarządzeniem nr 23/R/19 Rektora UG w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim, osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UG wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.. Podanie - wniosek o roczny Urlop dziekański.PODANIE w sprawie przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007 Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie mnie do .. w Warszawie na VII semestr jednolitych studiów .Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów (również na II kierunek), rejestrują się w systemie IRK i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji.Kandydaci z przeniesienia na lata wyższe nie rejestrują się w IRK lecz składają komplet wymaganych dokumentów:..

WNIOSEK o zwolnienie z opłat za studia.

wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.. Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe .. z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: .. Potwierdzenia może dokonać obecny Pracodawca lub Sekretariat .Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych); Zdjęcie legitymacyjne; Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych; Dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto indywidualne.Wzory podań.. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie).Podanie ogólne.. Rozdział 7.. Studiowanie na innym kierunku studiów, wydziale lub uczelni oraz zmiana kierunku lub formy studiów.. Wniosek o przyjęcie na studia prowadzone przez UG student innej uczelni lub uczelni zagranicznej składa do Rektora.. Krok 1.Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego.. Podanie o wznowienie studiów.Wybieram studia w formie stacjonarnej niestacjonarnej Wybieram naukę języka obcego angielski niemiecki hiszpański PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA w roku akademickim 220 / 220 Dane osobowe Adres zamieszkania Nazwisko Nazwisko panieńskie Pierwsze imię Ulica Nr domu Nr mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość Województwo Drugie imię Płeć .Student, po uprzednim wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec UG, może przenieść się na inną uczelnię..

2017, poz. 2183).podanie o przyjęcie na studia doktoranckie.

Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. tabela zajęć realizowanych w ramach indywidualnej organizacji studiów poza przypisaną grupą.. W wyniku przyjęcia na studia podyplomowe okres przechowywania Pani/Pana danych wynosił będzie 50 lat w oparciu o wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r .PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe Prawo cywilne Uprzejmie proszę o przyjęcie na studia podyplomowe Prawo cywilne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji w trybie zaocznym, w roku akademickim 2013 -2014. zm.).złożenie kompletu dokumentów tj. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu internetowej rejestracji po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zdjęcie legitymacyjne, dowód uiszczenia opłaty za studia.. Podanie o wpis warunkowy.. Podanie - wniosek o Zaliczenie, Egzamin komisyjny.. oświadczenie o rezygnacji ze studiów.. Komplet dokumentów można przesłać pocztą na adres:podanie o przyjęcie na studia zawierające zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata (Uwaga: status zdjęcia "Czekające na akceptację" nie ma wpływu na możliwość wydruku podania);wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa kolorowe zdjęcia legitymacyjne, skierowanie od pracodawcy (w przypadku, gdy finansuje lub współfinansuje studia podyplomowe)..

Podanie o przyjęcie z innej uczelni Podanie o przyjęcie z innej uczelni.

Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.. podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na który rok i na jaki .Podanie o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej poprawkowej.. Podanie - wpis warunkowy.. wniosek o przedłużenie poprawkowej .podanie o przyjĘcie na studia podyplomowe (imię i nazwisko) (miejscowość i data)podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - kolor - mono - kwestionariusz osobowy - kolor - mono - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych; zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę od pracodawcy wraz z informacją na temat wykonywanych obowiązkach służbowych; zdjęcie legitymacyjne - 2 szt.Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz) Życiorys (formularz) .. Podanie o uchylenie decyzji- do Rektora.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Przejdź do rejestracji.. płatności - P.Kanclerz.. Opinię sporządzoną przez nauczyciela akademickiego z Wydziału Ekonomicznego UG, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w Warunkach rekrutacji, pkt 7, lit. c;Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Gdański w Gdańsku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i organizacji zajęć studiów podyplomowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.. Podanie danych teleadresowych.. Złożony przez Państwa wniosek będzie przesłany Państwu na maila.Studiów UG.. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) Forma stacjonarna i niestacjonarna KIERUNKI: Administracja, Ekonomia, Pedagogika.. Terminy składania wniosków w semestrze zimowym i letnim określa Rektor.Podanie numeru PESEL, imienia i nazwiska.. Jedno konto kandydata pozwala na wzięcie udziału w rekrutacji na dowolną liczbę edycji studiów podyplomowych.wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia; skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do siedziby właściwego Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt