Umowa użyczenia sprzętu komputerowego zdalna szkoła

Pobierz

Umowa użyczenia - laptopy.Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami procedury i warunków udostępniania uczniom do domu sprzętu komputerowego i innych przenośnych urządzeń w ramach programu Cyfrowa Szkoła obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi i zobowiązuje się do ich przestrzegania Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używał rzeczy oddanych mu do używania w sposób odpowiadający ich właściwościom, zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami .Umowa użyczenia sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w ramach projektu: "Zdalna Szkoła w Gminie Łużna"Podpisanie umowy przez.. oznacza, że potwierdza on odbiór sprzętu komputerowego oraz że zapoznał się z jego stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.. UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO .. Data publikacji: 30 marca 2020 r. Poleć znajomemu.. 2.Zainteresowanych, proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami użyczenia sprzętu komputerowego (poniżej: Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego, wzór umowy) oraz złożenie wniosku do szkoły (w załączeniu poniżej).. Umowa użyczenia komputerów-laptopów w ramach zdalnego nauczania.Zachęcamy i prosimy o przekazanie 1 % podatku na potrzeby dzieci z naszej szkoły.. 21.W programie "Zdalna szkoła" mogły wziąć udział zarówno gminy i powiaty.. Podpis rodzica/prawnego opiekuna ZatwierdzamZespół Szkół w Karczmiskach 24-310 Karczmiska ul..

Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego - laptopa.

1 wraz z instrukcją obsługi nastąpi w dniuW załączniku jest umowa użyczenia sprzętu komputerowego w przypadku wypożyczenia potrzebujacym uczniom podczas nauki zdalnej Pliki do pobrania umowa uzyczenia-komputery (1).doc (49.50 KB)Umowa użyczenia sprzętu do kształcenia na odległość.. Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione.. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.. Dofinasowanie będzie dotyczyło, podobnie jak przy poprzednim programie, zakupu zarówno komputerów, laptopów, ale także oprogramowanie, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków związanych ze zdalną nauką (np. akcesoria).Umowa użyczenia sprzętu komputerowego.. Wnioski należy składać w sposób określony w regulaminie do dnia 28.04.2020r.. W chwili obecnej możliwością użyczenia objęte są komputery - laptopy w liczbie 2 sztuk.. Przedmiotem użyczenia jest Laptop do nauki zdalnej * w ramach projektu "Zdalna Szkoła w Gminie Pcim" finsowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lataniniejszej umowy..

Są to: Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego.

W chwili obecnej możliwością użyczenia objęte są laptopy w liczbie 4 sztuk.. Informacja dla rodziców Pobierz.Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w Szkole Podstawowej nr 2 im.. § 5 1.Umowa użyczenia sprzętu komputerowego ramach pomocy uczniom w doposażeniu w niezbędny sprzęt komputerowy do nauki zdalnej zawarta w dniu .. r. w …………………….. pomiędzy ZESPOŁEM SZKÓŁ W RUDKACH (dane szkoły)Do użyczenia sprzętu szkolnego konieczna umowa.. do ustania nauki zdalnej komputer (zestaw komputerowy składający się z laptopa, ładowarki, myszki i słuchawek) marki .. o numerze seryjnym ., a biorący w użyczenie wyraża zgodę na powyższe.. Jednocześnie zobowiązuje zainteresowanych do konieczności zapoznania się z dokumentami w wyżej wymienionej sprawie.. Sprzęt komputerowy wymieniony w § 1 zostaje użyczony od dnia zawarcia umowy na czas trwania nauczania zdalnego organizowanego przez szkołę.. Konsultacje rodziców z nauczycielami zdalne nauczanie Pobierz.. Administratorem Danych Osobowych Biorącego Zespół Szkół w Janowie Lubelskim, ul.ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW 26-30.04.2021 UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO -ZDALNE NAUCZANIE Zasady użyczania sprzętu komputerowego przez Szkołę Podstawową im.Ireny Sendlerowej w Woli na wypadek kształcenia na odległość..

2. Wydanie sprzętu wymienionego w ust.

Wniosek o użyczenie komputera na potrzeby zdalnego nauczania.. Korzystanie z przedmiotu umowy dozwolone jest wyłącznie na terenie kraju.1145 ze zm.), Strony zawierają umowę następującej treści.. Art. 711.W poniższym załączniku znajduje się Zarządzenie w sprawie bezpłatnego użyczenia uczniom oraz nauczycielom sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego oraz Umowa użyczenia.przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji umowy użyczenia sprzętu komputerowego w związku z projektem pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.. Proszę o wypełnienie poniższego wniosku o użyczenie komputera na potrzeby zdalnego nauczania.. § 1 umowy już odebrał oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma ona z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.. Szkolna 1 tel: 81 828 70 34 @: NIP 717-17-81-700 Regon 060165065Ilość sprzętu jest ograniczona (14 sztuk).. 4 umowy, Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego oraz .3.. Po zakończeniu umowy Biorący zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym od pierwotnego do siedziby Szkoły najpóźniej w terminie przewidzianym w umowie..

Regulamin użyczenia Pobierz.

Możliwość użyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do Zespołu Szkół im.19.. (wtorek) do godziny 12:00.Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust.. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący w terminie 2 pierwszych dni roboczych zwróci sprzęt komputerowy Użyczającemu w stanie niepogorszonym.. W celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego przewidziana została możliwość wyposażenia nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. W tym celu należy zawrzeć z beneficjentem umowę użyczenia.1.. Przyjmujący w użytkowanie oświadcza, że nie otrzymał wcześniej - z tej lub innej placówki szkolnej, w której jest zatrudniony - doposażenia w ramach programów: ./ Umowa użyczenia sprzętu będzie podpisana po okazaniu umowy o dostępie do Internetu/ REGULAMIN użyczenia sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich na czas nauki zdalnej.. Przyjmującego w użytkowanie.. Sprzęt stanowiący przedmiot użyczenia stanowi własność Gminy Miasta Radomia, która upoważniła Dyrektora Szkoły do dalszego użyczania go na czas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.. Drodzy Rodzice i Opiekunowie!. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach.. Zdalne nauczanie - nauczanie na odległość .. Macieja Rataja w Gościnie (nazwa szkoły) na czas nauki zdalnej.. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku Na podstawie § 6 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczeniaREGULAMIN użyczenia sprzętu komputerowego w Zespole Szkół im.. W przypadku rezygnacji z korzystania ze sprzętu komputerowego oraz udziału w programie, o którym mowa w § 1 ust.. Kodeks cywilny Użyczenie Art. 710.. W celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego przewidziana została możliwość wyposażenia nauczycieli i uczniów w komputery, laptopy i tablety.. W szczególnych przypadkach Szkoła ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu komputerowego.. Do użyczeń, o których mowa w niniejszej umowie, stosuje się przepisy art. 710 - 719Regulamin użyczenia laptopów zakupionych w ramach projektu " Zdalna Szkoła" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 " Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt