Zapomoga na okulary uzasadnienie

Pobierz

2.uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: Jan Kowalski Data: 04.01.2016 r. Nr ewidencyjny pracownika, emeryta/rencisty: 70099999 Telefon: 510 99 99 99 Status wnioskodawcy1: rencista Adres e-mail PESEL: 1.Dopłata do wakacji i okularów korekcyjnych, a także sfinansowanie szkolenia - na takie korzyści finansowe od pracodawcy może liczyć zatrudniony w firmie pracownik.Jest to jednorazowa pomoc, może jednak być przyznana pracownikowi więcej niż jeden raz, jeśli istnieje ku temu uzasadnienie.. Zapomoga losowa jest przyznawana na podstawie wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających zdarzenie losowe.. Student może otrzymać zapomogę w jednorazowej wysokości do 2000 zł.. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r.. Minimalna kwota zapomogi losowej wynosi 50 zł.. Na podstawie art. 72 ust.. I przyznać ją lub nie.. Warunek jest tylko jeden: pracownik pracuje przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, gdyż w innym przypadku nie jest kierowany na dodatkowe badanie lekarskie.. Przyczyną może być klęska żywiołowa, zdarzenie w rodzinie pracownika, np. choroba kogoś bliskiego, bądź inne zdarzenie, które stawia go w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.2.. Pomoc jest przyznana w formie dopłat do okularów i protez oraz w formie kwot pieniężnych.Konkretne uzasadnienie wniosku o zapomog ..

zapomoga wypłacana na wniosek współmałżonka, złożony nie później niż 3 lata po śmierci lekarza - członka WIL.

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego może złożyć osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę .Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp.. Jeśli lekarz zalecił pracownikowi noszenie okularów korekcyjnych, należy to do jego obowiązków.. W szczególności będzie to dowód na osiągane przez gospodarstwo domowe przychody w przeliczeniu na osobę, ale także wszelkie dokumentacje medyczne, czy raporty potwierdzające zaistnienia jakiegoś zdarzenia.Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy kupili droższe okulary i oprawki, a pracodawca pokryje jedynie podstawowe koszty.. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.zapomoga wypłacona ze środków ZFŚS w związku z trudną sytuacją życiową w jakiej znalazł się pracownik na skutek indywidualnych zdarzeń losowych, jest zwolniona od podatku dochodowego do kwoty 2280 zł.Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania Opublikowane: Dz. Urz..

Jeśli uzna on, że Twoja wada wzroku wymaga noszenia szkieł, to otrzymasz receptę na okulary, dzięki której będziesz mógł zdobyć refundację.

- zaświadczenia o dochodach rodziny studenta, z wyjątkiem studentów .Na potrzeby przyznania zapomogi za członka rodziny uważa się: współmałżonka, osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (na podstawie orzeczenia sądowego), rodziców.. Również regulamin obowiązujący u danego pracodawcy powinien określać, jak często takie okulary są refundowane pracownikowi.Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym.. Dofinansowanie do okularów - co ile lat Częstotliwość, z jaką będziemy mogli wymieniać okulary na koszt pracodawcy, podobnie jak wysokość refundacji, może być zamieszczona w wewnętrznych dokumentach .Dopłata do okularów z NFZ - jak dostać zwrot za okulary?. - okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.. Zaświadczenie lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej z zaleceniem do używania okularów przy pracy z komputerem wpisane na podstawie wskazania lekarza okulisty.. Pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 20 osób powinni założyć taki fundusz, a katalog możliwych przedmiotów świadczeń jest ustalany ze wszystkimi zainteresowanymi.wniosek o dofinansowanie kosztÓw zakupu okularÓw koryguj Ących wzrok podczas pracy przy obsŁudze monitora ekranowego..

Co więcej, w razie gdy lekarz okulista zalecił ich stosowanie, pracodawca wręcz zobowiązany jest zadbać, by pracownik takie okulary posiadał.

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż ZFŚS - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.. Wizyty prywatne u specjalistów, którzy nie podpisali umowy z NFZ, wykluczają możliwość otrzymania zwrotu.Podanie o zapomogę z Funduszu Socjalnego.. Pracodawcy, którzy nie muszą tworzyć ZFŚS ani prowadzić działalności socjalnej:ZAPOMOGI 1.. Jeśli chodzi o choroby, jedynie długotrwała (a nie ciężka) choroba uprawnia do skorzystania ze .Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.. Załącznik 6.Na podstawie art. 21 ust.. Maksymalna kwota zapomogi losowej wynosi 500 zł.. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Zapomoga losowa - pośmiertna.. Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej potwierdzonej dokumentami.. Zapomogę przyznaje się na pisemny wniosek studenta.Wnioskodawca zamierza wypłacać kwoty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na podstawie art. 72 ust.. Idź do okulisty NFZ - pierwszym warunkiem jest skierowanie się do okulisty, pracującego na NFZ..

i. dane dotycz Ące pracownika 1. imi ę i nazwisko ..... 2.Generalnie uzasadnienie podania o zapomogę powinno zawierać informacje mające na celu przedstawienie sytuacji pracownika i wskazanie przyczyn, które były powodem jego ciężkiej sytuacji.

Czy w takim przypadku nie stosowanie się do zalecenia lekarza uprawnia pracodawcę do żądania zwrotu refundacji kosztów okularów korekcyjnych?Czy w regulaminie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, dopuszczalny jest zapis, że w przypadku braku chętnych na zwrot kosztów leczenia środki można przeznaczyć na badania służące poprawie zdrowia nauczycieli?. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jako płatnik, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy.Ważne by podanie o zapomogę zostało zaopatrzone w odpowiednie załączniki na poparcie użytych przez nas argumentów w uzasadnieniu.. W tym roku minimalna kwota to 35 zł za szkło, chyba, że masz wadę wzroku powyżej 6 dioptr, to kwota ta jest podwójna.. 2 kwietnia 2015. Fundusz socjalny jest przeznaczony do finansowania działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin danego Zakładu.. ……………………….. /podpis wnioskodawcy/ Stwierdzam, że Pan (i) ……………………………………………………………………………………….Tutaj regulamin obowiązujący w Twojej placówce może określać limit owej kwoty.. Po otrzymaniu zalecenia lekarskiego nakazującego pracownikowi noszenie okularów nie może on bez nich wykonywać pracy przy komputerze.Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, że pomoc zdrowotna dla nauczycieli polegająca na dofinansowaniu do zakupu okularów stanowi dla nauczycieli przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust.. 1 pkt 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.. Wniosek o zapomogę można złożyć od października do maja.. Poniżej zamieszczamy odpowiedź.4.. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.. Nr 97, poz. 674 ze zm.).. kwota 2.000 zł (jednorazowo) Wniosek o przyznanie zapomogi losowej pośmiertnej musi zawierać następujące dane: Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Zapomogę można otrzymać już na I roku studiów.. Pielęgniarka i położna, którym przyznano zapomogę z tytułu zachorowania na COVID-19 lub zarażenia się SARS-CoV-2 korzystają ze zwolnienia przedmiotowego do wysokości kwoty określonej w art. 21 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt