Protokół zdawczoodbiorczy sprzętu komputerowego doc

Pobierz

Czynność utylizacji komputera i wycofania go z ewidencji wyposażenia nie .Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, domu, lokalu lub gruntu Author: Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska Subject: Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, domu, lokalu lub gruntu Keywords: protokół zdawczo odbiorczy, mieszkanie, dom, grunt, lokal Created Date: 9/20/2016 1:43:40 PM Data przekazania / odbioru……………………………………….……………….…….. Prowadzący działalność w zakresie.. Kołem PZW ………………………………., reprezentowanym przez: Zdający zdaje, a odbierający przejmuje n/w dokumenty oraz składniki majątkowe:Title: PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Author: 001 Last modified by: Krysia Created Date: 11/30/2005 9:22:00 AM Company: ihit Other titlesPROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.. Poniżej dokumenty do pobrania: Pobierz Protokół Zdawczo-Odbiorczy (mienie).docx Pobierz Protokół Zdawczo-Odbiorczy (mienie).pdf.PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY.. Typowy wzór ,który możesz .. Załącznik nr 7a.. Dane Beneficjenta Ostatecznego (Użyczającego) Nazwisko Imię Nr indeksu Pesel Nr dowodu osobistego Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, poczta) Adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, poczta) e-mail Telefon kontaktowy Data użyczenia Data zwrotu Dane zwracanego sprzętu komputerowegoProtokół zdawczo-odbiorczy..

9.Protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu komputerowego.

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy.. (imię i nazwisko) potwierdza, że otrzymał(a) do wyłącznego korzystania w celach służbowych zestaw komputerowy składający się z następujących elementów: liczba elementów w zestawie:.PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. dostarczony w ramach umowy ., spisany w dniu .. Przekazujący: nazwa firmy.PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. Załącznik nr 7. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY.. * niepotrzebne skreślić.Pobierz bezpłatny wzór protokołu przekazania mieszkania do wynajmu.Protokół zdawczo-odbiorczy jest załącznikiem do umowy najmu.Darmowe wersje pdf oraz doc. 22 602 29 47 Strona głównaPracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą z działalności w granicach dopuszczalnego ryzyka.. Akademickiej Sieci Komputerowej jbr z siedzibą w Warszawie, ul.. Protokół przekazania sprzętu umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy i powierzenie go pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi).Załącznik: 1.. .PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU.. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.protokół zdawczo odbiorczy sprzętu: 4: 5: protokół przekazania sprzętu wzór: 4: 6: protokół zdawczo odbiorczy sprzętu komputerowego wzór: 4: 7: protokół zdawczo odbiorczy: 4: 8: protokół zdawczo odbiorczy maszyny wzór: 3: 9: protokół zdawczo odbiorczy wzór doc: 3: 10: protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji wzór: 3GABRIELA DĄBROWSKA, adwokat z kancelarii Gardocki i PartnerzyPodpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie zawarcia umowy leasingu, gdy jej przedmiot.analiza , jego tematy (protokół zdawczo odbiorczy sprzętu komputerowego, protokół zdawczo odbiorczy komputera wzór, protokół .PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY SPRZĘTU..

Okres gwarancji przedłuŜa się o czas naprawy sprzętu.

spisany w dniu .. w obecności: Pana/Pani .. jako przedstawiciela .. Pana/Pani .. jako przedstawiciela .Protokół przekazania sprzętu: W dniu ………………………….. na sprzęt komputerowy.. z dnia ……………….. Protokół sporządzono w .. jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla przekazującego, przejmującego i .. zostały przekazane na czas obowiązywania Umowy nr ……….…………………… niżej wymienione urządzenia będące własnością ………………………………………………………………………… (producent, model, numer seryjny)PROTOKÓŁ przekazania służbowego telefonu komórkowego W dniu ….. nastąpiło przekazanie Pani/Panu ….. protokol zdawczo odbiorczy przekazania lokalu mieszkalnego.. Numer faktury dotyczącej przekazanego towaru…………….….….….……………….PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY.. Powyższy protokół stanowi podstawę do rozliczenia dostawy i wystawienia faktury VAT.. pracownikowi w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.. Pracownik …………………………………………………….. Protokół zdawczo-odbiorczy / częściowy*, sporządzony w dniu .. r. w ., Strony zgodnie oświadczają co następuje: W dniu .. r. z magazynu w .Protokół.. Numer umowy EZ/214/4/2012.. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. chełm, dnia …….….. dostawca: odbiorca: …………………………….. Dołączamy go na przykład do umów: .. - o pracę (protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu komputerowego, telefonu komórkowego, karty wejściowej do biura) - o świadczenie usług dostępu do internetu i telewizji kablowej (protokół zdawczo-odbiorczy routera .7. r. Protokół sporządzono w związku likwidacją Koła PZW Okręg w Poznaniu …………………………………………., sporządzony pomiędzy: PZW Okręg w Poznaniu, reprezentowanym przez: a..

Po sporządzeniu protokołu w dniu przekazania sprzętu przedsiębiorca.

Jana Pawła II w Krośnie.Gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania sprzętu / mienia.. Protokół zdawczo-odbiorczy.. PRZEKAZANIA MIENIA.. PROTOKÓŁ zdawczo - odbiorczy samochodu słuŜbowego.PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY.. ul. Korczyńska 57. sporządzony w dniu: ………………….. DOSTAWCA:ODBIORCA: Wojewódzki Szpital Podkarpacki.. powierzenia komputera do wyłącznego użytkowania.. JeŜeli czas naprawy sprzętu określonego w § 1 z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawca będzie dłuŜszy niŜ 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować te przyczyny odpowiednimi dokumentami, a Zamawiający moŜe ponownie ustalić termin naprawy sprzętu o którym mowa w ust.. Protokół zdawczo-odbiorczy / częściowy*, sporządzony w dniu .. r. w ., Strony zgodnie oświadczają co następuje: W dniu .. r. z magazynu w .protokÓŁ zdawczo - odbiorczy.. DOSTAWCA:ODBIORCA: Wojewódzki Szpital Podkarpacki.. Dokumenty wydane przez Zdającego (rodzaj, liczba egzemplarzy, kompletność): .a Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w samochodu / sprzętu z dniem dzisiejszym, wraz z: § 3 Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdejZakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu " Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku- zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata .PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY..

Zleceniodawcy w przypadku trwałego uszkodzenia sprzętu zamiast utylizacji.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt