Komisja rewizyjna pkzp protokół

Pobierz

WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU / KOMISJI REWIZYJNEJ.. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków PKZP.. 1.księgowości PKZP przez zakład pracy.. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZDKomisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 roku dokonała kontroli dokumentów i badania sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z działalno ści organizacyjnej i merytorycznej Zarz ądu w 2010 roku.. Gabriel Skiba - Przewodniczący 2.. Krzysztof Chudziński - Członek Stwierdza, że: Zgłoszono następujące projekty uchwał: 1.Obowiązki komisji rewizyjnej określa statut lub regulamin organizacji, a w zakresie sprawozdawczości - ustawa o rachunkowości.. Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach - 1 - egz.. Okręgowa Komisja Rewizyjna / kopia/Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków PKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi Skarbnik dh _____.. 2.Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybory dodatkowe) Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej) Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór prezesa / delegatów) Wzór regulaminu wyborów16..

Ma ona sporządzać protokół z tych czynności.

Komisja Rewizyjna Koła / kopia/ - 1 - egz.. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu PKZP z głosem doradczym.. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona przewodniczącego i sekretarza.. § 26 Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniu zarządu PKZP z głosem doradczym.. Warto jednak pamiętać, że w organizacji mającej status OPP zasady odpowiedzialności komisji są ostrzejsze niż w innych organizacjach.Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków PKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu.. Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była działalność Stowarzyszenia oraz praca Zarządu.. Podstawowymi zadaniami komisji rewizyjnej są: 1) ochrona mienia PKZP,Statut PKZP przy KW PSP w Krakowie 7 2 Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół.§28.. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół.. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół, a na walnym zgromadzaniu członków składa sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.zaĹ'Ä…cznik nr 16 - protokół kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: zaĹ'Ä…cznik nr 16 - protokół kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: zaĹ'Ä…cznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: zaĹ'Ä…cznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzpPROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Kopalni Soli "Bochnia" w Bochni, odbytego przy ul. Campi 15, 32-700 Bochnia w dniu 25 kwietnia 2019 roku..

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z działalności PKZP i sporządza protokół.

Podstawowymi zadaniami komisji rewizyjnej są: ochrona mienia PKZP, kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu, czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat oraz czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i .PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTT Z dnia 8 czerwca 2017r.. Uchwała w sprawie przyjęcia powstania szkody, rozpatrzenia jej przyczyny oraz podjęcia decyzji w sprawie jej pokrycia - wzór.. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje: książka kasowa OSP została zamknięta na poz. Nr _____Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej) - Związek Nauczycielstwa Polskiego.Podpisy Zarządu Koła Podpisy Komisji Rewizyjnej Koła .. Uchwała w sprawie likwidacji PKZP - wzór.. Stycznia 2016 roku.. Protokół kontroli dołącza się do rocznego sprawozdania finansowego.. Komisja skrutacyjna dla przeprowadzenia wyborów członków zarządu / komisji rewizyjnej ogniska (oddziału, okręgu) w składzie:Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniach zarządu PKZP z głosem doradczym.. Z uwagi na nieobecnošé na zebraniu przewodniczQcej Komisji Rewizyjnej Pani Janiny Kotwicy protokól z przeprowadzonej kontroli Kasy za lata 2012 i 2013 zostal przedstawionyI właśnie nad terminowym prowadzeniem przez zakład pracy ksiąg rachunkowych i obsługi kasowej PKZP czuwa komisja rewizyjna..

Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu PKZP § 28.

Komisja Rewizyjna w składzie: 1.Komisja rewizyjna § 25 Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.. Fundusze PKZP.. Jest to niezależny organ kontrolujący działalność finansową kasy.zarządu i komisji rewizyjnej oraz osoba prowadząca księgo­ wość PKZP.. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez walne zebranie członków na okres 4 lat.. Zarząd Koła / oryginał/ - 1 - egz.. W dniu _____ 202__r.. Luiza Kozioł - Sekretarz 3.. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swoje obowiązki społecznie, bez wynagrodzenia.. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Delegatów PKZP sprawozdanie za swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu.. Prawidłowo ść sporz ądzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2010 rokKomisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu PKZP.. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone według zasad, o których mowa w § 43 ust.. Protokół z walnego zebrania członków PKZP - wzór.. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.. Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół..

1, podpisuje zarząd oraz komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP.

Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków PKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu.. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół.Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi Skarbnik dh _____ W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje: książka kasowa OSP została zamknięta na poz. .. na który sporządzono/nie sporządzono* protokół w dniu _____ 201__r.PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ.. 2.Wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej na zakończenie roku sprawozdawczego.. Do jej obowiązków należy kontrola działalności PKZP co najmniej raz na kwartał.. 4.Protokół Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.. § 32.nia i wniosków komisji rewizyjnej - wzór.. Zgodnie z § 23 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Walne ZebranieOdmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.. Uchwała nr 17/XVII/2018.. Komisja rewizyjna PKZP i kontrola wewnętrzna zakładu pracy, sprawująca nadzór nad obsługą kasową i sposobem ewidencjonowania operacji finansowo-rozliczeniowych kontroluje między innymi:Sprawozdanie Komisji rewizyjnej PKZP — protokól z przeprowadzonej kontroli PKZP przy US za lata 2. czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy.. 6.Szkolenia Komisji Rewizyjnych - 2021 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt